РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България”

10-10-2014 12:17:38Сключен договор по обществена поръчка с предмет "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на НСО" по обособена позия № 1 "Доставка на леки автомобили - висок клас"

Сключен договор по обществена поръчка с предмет "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на НСО" по обособена позия № 2 "Доставка на леки автомобили - компактен клас"

Сключен договор по обществена поръчка с предмет "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на НСО" по обособена позия № 3 "Доставка на товарен автомобил"

11-09-2014 16:00:00

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 01170-2014-0002

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Националната служба за охрана при президента на Република България съобщава, че на 12.09.2014 г. (петък) от 13:30 часа в административната сграда на службата, София, бул. „Черни връх“ № 43, ет. 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България”, открита с решение № ОП-86 от 14.07.2014 г.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

15-07-2014 16:51:00

Възложител:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО)

Предмет на поръчката:

Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България

Краен срок за получаване на оферти или заявления

 

25/08/2014 16:00


Тип на документа

 
    Пълна документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на моторни превозни средства
 

1

Приложение № 1 – Решение № ОП - 86/14.07.2014 г. на началник на Национална служба за охрана за откриване на настоящата процедура

2

Приложение № 2Обявление за обществената поръчка

3

Приложение № 3Образец на справка за административни сведения за участника

4

Приложение № 3aОбразец на декларация по чл. 47, ал. 9 във връзка с обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 , ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП

5

Приложение № 3б – Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6

6

Приложение № 4а – Образец на „Оферта” за обособена позиция № 1

7

Приложение № 4б – Образец на „Оферта” за обособена позиция № 2

8 Приложение № 4в – Образец на „Оферта” за обособена позиция № 3
9

Приложение № 5а – Образец на “Ценово предложение” за обособена позиция № 1

10 Приложение № 5б – Образец на “Ценово предложение” за обособена позиция № 2
11 Приложение № 5в – Образец на “Ценово предложение” за обособена позиция № 3
12 Приложение № 6 – Проект на договор