РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана

14-07-2017 17:48:17

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изпълнение на чл. 58 , ал. 3 от ППЗОП относно обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана“

Във връзка с изпълнение на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед № 981 от 17.05.2017 г. на началника на НСО за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана“, обявена с Решение № 956/21.04.2017 г. на началника на НСО, уведомява всички лица, че заседанието на комисията, на което ще се проведе публичен жребий на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ще се състои на 19.07.2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в Национална служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх” № 43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала.

Публичният жребий ще се проведе при следния регламент:

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва жребия.

Публичният жребий се провежда независимо дали присъстват представители на участниците. При отсъствие на представител/и на участниците, действията по провеждането на публичния жребий ще бъдат извършени от членовете на комисията.

Комисията провежда жребия по следния начин:

Присъстващите представители на участниците определят по общо съгласие един представител измежду тях, който ще изтегли жребия за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. При разногласие между представителите на участниците кой от тях да изтегли жребия, представителят на участника, който ще изтегли жребия за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, се определя чрез жребий, изтеглен от член на комисията.

Ако няма нито един представител на участниците, жребият за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти ще бъде изтеглен от член на комисията, назначена със Заповед № 981 от 17.05.2017 г. на началника на НСО.

Жребият ще се проведе по следния ред: за потвърждаване на публичността, на присъстващите ще се покажат /предявят/ три празни плика и три листа. Върху трите листа ще бъде напечатано наименованието на тримата участника в процедурата – по един от участниците на всеки от листовете. Представителят на участниците, който ще тегли жребий, ще застане на място, от където да няма видимост към пликовете и листовете. Във всеки празен плик ще бъде поставен лист с наименованието на различен участник в жребия, след което пликовете ще бъдат запечатани. Пликовете ще се разбъркат от член/ове на комисията и от желаещите представители на участниците пред присъстващите и комисията. След това, представителят на участниците, а при липса на такъв - член на комисията, изтегля жребия /избира един от пликовете/. Пликът се отваря от председателя на комисията, председателят прочита наименованието на участника, което е написано на листа в изтегления плик, показва /предявява/ листа на присъстващите представители на участниците и на членовете на комисията, и обявява за спечелил жребия изписания върху листа участник. След изтеглянето на жребия /избирането на първия плик/ ще се отворят и останалите два плика, за да се удостовери, че трите плика са съдържали наименованията на всичките трима участници в процедурата.

За тегленето на жребий се съставя протокол, който се подписва от участниците в състава на комисията.

За неуредени по-горе въпроси по провеждането на жребия, решенията се вземат от комисията по време на заседанието.