РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на товарни микробуси

10-07-2017 16:22:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 13.07.2017 г. (четвъртък) от 10.30 (десет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на товарни микробуси“, обявена с Решение № 1305/01.06.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0003.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.