РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на електрическа енергия - средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана

15-08-2017 16:59:24

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 21.08.2017 г. (понеделник) от 10:30 часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, ет. 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“, обявена с Решение № 1699/14.07.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0005 .

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.