РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „главен юрисконсулт“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана – две щатни бройки

31-05-2019 17:02:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

Днес, 31.05.2019 г., във връзка с конкурс по обявление рег. № 905/19.04.2019 г. на НСО, в изпълнение на заповед рег. № 671/15.04.2019 г. на началника на НСО, конкурсната комисия изготви и представи на началника на НСО протокол съгласно чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 38 от НПКДСл.

Във връзка с чл. 38 от НПКДСл комисията констатира, че никой от допуснатите и явили се кандидати не се представи успешно и конкурсната процедура приключва без класиране.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: ………..П…………

 

Членове:

 

1/…………П……….. 2/…………..П………….

29-05-2019 15:43:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за обявяване на резултатите от проведен етап „интервю“ в конкурс

за длъжността „главен юрисконсулт“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“

           на Националната служба за охрана – 2 (две) свободни длъжности

 

Във връзка с конкурс по обявление рег. № 905/19.04.2019 г. на НСО, комисията, назначена със заповед рег. № 671/15.04.2019 г. на началника на НСО, обявява резултатите от проведените интервюта на кандидатите:

 

 

Номер по ред

 

Входящ номер на

заявлението на кандидата

Средно-

аритметична

оценка

Решение на комисията за успешно/неуспешно представяне на кандидата

на интервюто

1

Вх.-1846/30.04.2019 г. 

3.81

неуспешно  

2

Вх.-1870/30.04.2019 г. 

3.57

неуспешно

 

Съгласно решение на комисията, отразено в протокол рег. № В-3314/14.05.2019 г. на НСО, за успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от  „4”.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: ………..П…………

 

Членове:

 

1/…………П……….. 2/…………..П………….

22-05-2019 19:59:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите до участие в интервю кандидати

за длъжността „главен юрисконсулт“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“

           на Националната служба за охрана – 2 (две) свободни длъжности

 

Комисията, назначена със заповед рег. № 671/15.04.2019 г. на началника на Националната служба за охрана, обявява резултатите от писмените разработки:

 

Номер по ред

Входящ номер на

заявлението на кандидата

Средно-

аритметична

оценка

Решение на комисията за допускане/недопускане до участие в интервю

1

Вх.-1723/23.04.2019 г.

3

Не се допуска

2

Вх.-1742/24.04.2019 г. 

3

Не се допуска

3

Вх.-1827/25.04.2019 г. 

3.5

Не се допуска

4

Вх.-1846/30.04.2019 г. 

4

Допуска се

5

Вх.-1867/30.04.2019 г.

3.5

Не се допуска

6

Вх.-1862/30.04.2019 г.

3

Не се допуска

7

Вх.-1861/30.04.2019 г. 

3.5

Не се допуска

8

Вх.-1870/30.04.2019 г. 

4

Допуска се

9

Вх.-1969/03.05.2019 г.

3.5

Не се допуска

10

Вх.-1850/30.04.2019 г.

Неявил се

 

11

Вх.-1828/25.04.2019 г.

Неявил се

 

12

Вх.-1893/02.05.2019 г.

Неявил се

 

 

Допуснатите до интервю кандидати - Йоанна Олег Младенова - Георгиева  и Кристина Димитрова Дилова, да се явят за провеждане на интервю на 27.05.2019 г. (двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година) от 9.30 (девет и тридесет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Допуснатите до интервю кандидати да носят документ за самоличност.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: ………..П…………

 

Членове:

 

1/…………П……….. 2/…………..П………….

17-05-2019 17:59:47

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Конкурсната комисия Ви уведомява, че преди началото на писмената разработка

ще бъдете поканени да удостоверите запознаването си с протокол 

рег. № В-3314/14.05.2019 г. на НСО в списък, по приложения образец.ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол рег. № В-3314/14.05.2019 г. на НСО;

2. Списък

14-05-2019 17:21:00

П Р О Т О К О Л

 

от заседание на комисия, назначена със заповед рег. № 671/15.04.2019 г. на началника на Националната служба за охрана във връзка с конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в звено „Правно - нормативно осигуряване“

 

Днес, 14.05.2019 г., във връзка с конкурс по обявление рег. № 905/19.04.2019г. на НСО, в изпълнение на заповед рег. № 671/15.04.2019 г. на началника на НСО, конкурсната комисия взе следните решения:

 1. На основание чл. 29, ал. 2 от НПКДСл, комисията определи следните критерии за преценка на резултатите на писмената разработка:

а) съобразеност с действащите нормативни актове;

б) пълнота и яснота на изложението;

в) практическа насоченост;

г) последователност, аргументираност и стил на изложението.

 1. Продължителност за развиване на писмената разработка: 60 (шестдесет) минути.
 2. Двама от участниците в състава на комисията, определени от председателя ѝ, да се запознават с представените писмени разработки на кандидатите и да ги преценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
 3. Минимален средноаритметичен резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит – оценка „4“, максимална оценка – „5“.
 4. Кандидати, оценени с оценка не по-ниска от „4“, трябва да се явят за провеждане на интервю на 27.05.2019 г. (двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година) от 9.30 (девет и тридесет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.
 5. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДСл.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от  „4”.

 1. На основание чл. 25, ал. 3 от НПКДСл, комисията определи коефициент 3, по който се умножава средноаритметичният резултат от писмената разработка и коефициент 5, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
 2. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.
 3. Източници, които могат да се ползват при подготовката за писмената разработка:

а) Закон за Националната служба за охрана;

б) Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана.

 1. Протоколът от настоящото заседание да се публикува на интернет страницата на НСО, в съответното систематично място на раздел „Конкурси“.

 

Конкурсна комисия:

Председател: подп. Иван Рангелов –  ………… П …………

членове:

1/ полк. Цветан Бочев – ………П……… 2/ Елена Попова - …………П………..

10-05-2019 17:56:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „главен юрисконсулт“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“

           на Националната служба за охрана – 2 (две) свободни длъжности

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 671/15.04.2019 г. на началника на Националната служба за охрана, реши:

I. Допуска до писмената част на конкурса, следните кандидати:

 1.  Галина Георгиева Янева
 2.  Димитър Георгиев Петков
 3.  Даниела Костадинова Оцетова
 4.  Николета Динкова Илова - Джунова
 5.  Йоанна Олег Младенова - Георгиева
 6.  Антоанета Владимирова Божикова
 7.  Милена Георгиева Миринчева - Владова
 8.  Димитър Милчов Стойнев
 9.  Калин Димитров Рушков
 10.  Кристина Димитрова Дилова
 11.  Елена Николова Петрова
 12.  Мая Стоянова Михайлова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.05.2019 г. (двадесети май две хиляди и деветнадесета година) от 9.30 (девет и тридесет) часа в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за развиване на писмена разработка по правна тематика.

Допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност и син химикал.

 

  II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Пенка Николова Стойнева – Галева

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

Димитър Тодоров Тодоров 

Няма необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

Христина Иванова Данаилова

Няма необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

Евгени Кирилов Божилов

Няма необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

Росица Димитрова Даскалова

Няма необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________________

                                                /П/

 

 

Дата: 10.05.2019 г.