РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на питейна вода за питейно-битови нужди и отвеждане на отпадни води за обекти, стопанисвани от НСО