РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

прекратена процедура

Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини

09-10-2018 14:59:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

Националната служба за охрана съобщава, че на 12.10.2018 г. (петък) от 10.30 (десет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“, обявена с Решение за откриване на процедура № 2248/14.09.2018 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2018-0003.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.