РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

„Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана”.

14-10-2014 12:47:47

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 01170-2014-0001

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП, във връзка с § 115, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.)

Националната служба за охрана при президента на Република България съобщава, че на 26.09.2014 г. (петък) от 11:00 часа в административната сграда на службата, София, бул. „Черни връх“ № 43, ет. 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана”.
Процедурата е открита с решение № ОП-84 от 27.06.2014 г. на началника на НСО и за нея има обявление № 611607 от 27.06.2014 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2014-0001.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.