РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини

21-11-2018 19:02:00

1. Протокол във връзка с проведено открито заседание относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"

2. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"

3. Решение за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"

16-11-2018 15:27:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

 

Националната служба за охрана съобщава, че на 21.11.2018 г. (сряда) от 10.00 (десет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“, обявена с Решение за откриване на процедура № 2615/05.11.2018 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2018-0005.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.