РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на електрическа енергия - средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана

18-02-2019 16:48:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

 

             В изпълнение на чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията, назначена със заповед № 228/04.02.2019 г. на началника на Националната служба за охрана във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“, съобщава, че на 21.02.2019 г. (двадесет и първи февруари две хиляди и деветнадесета година) от 09.30 часа (девет и тридесет) часа в административната сграда на НСО - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“, открита с решение № 103/11.01.2019 г. на началника на НСО.

            Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е:  01170-2019-0001.

            При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

08-02-2019 15:46:00

1.Протокол от 04.02.2019г. от проведено публично заседание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа енергия-средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Национална служба за охрана"

2.Протокол от 08.02.2019г. от проведено закрито заседание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа енергия-средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Национална служба за охрана"