РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“

12-03-2019 17:34:00

Протокол от 11.03.2019г. по Обособена позиция № 4 на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Протокол от 11.03.2019г. по Обособена позиция № 2 на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Протокол от 11.03.2019г. по Обособена позиция № 1 и 3 на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Доклад от 12.03.2019г. по чл. 103, ал. 3 от ЗОП по възложена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Решение от 12.03.2019г. за определяне на изпълнители по обособените позиции на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни средства"