РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности

24-06-2020 07:42:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

относно обявяване на резултатите от етапа „Заключително интервю“ и крайно класиране в конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

 Във връзка с обективирани решения в протокол В-4089/23.06.2020 г., конкурсната комисия:

  1. Обявява резултатите от етапа „Заключително интервю“ – 5.3.
  2. Обявява крайното класиране в конкурса: класира на първо място единствения кандидат, издържал успешно конкурса - кандидата със заявление за участие с вх. № 737/27.02.2020 г.

 Председател на конкурсна комисия по заповед № 155/28.01.2020 г.:

Началник на сектор в звено „Правно-нормативно осигуряване“ /П/

 Дата: 23.06.2020 г.

18-06-2020 15:06:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за допуснати и недопуснати кандидати до третия етап - „Заключително интервю“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

       Във връзка с обективирано заключение в протокол рег. № В-3977/17.06.2020г. за проведено психологично изследване в конкурс, обявен със заповед № 155/28.01.2020г., конкурсната комисия, назначена със същата заповед, обявява допуснатия кандидат до третия етап от конкурса - „Заключително интервю“, като използваме посочване на входящия номер на заявлението за участие на кандидата:

 

Номер

по ред

Входящ номер

Допускане/недопускане до участие във третия етап на конкурса: „Заключително интервю“

1.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

Допуска се.

 

Допуснатият кандидат да се яви на 23.06.2020 г. (двадесет и трети юни две хиляди и двадесета година) в 08.50 ч. в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за провеждане на третия етап от конкурса - „Заключително интервю“.

 

Конкурсна комисия по заповед № 155/28.01.2020 г.:

Председател: началник на сектор в звено „Правно-нормативно осигуряване“;

заместник-председател: началник на сектор в звено „Инспекторат“;

членове:

  1. началник на сектор АЧР в отдел 08;
  2. началник на сектор в звено „Вътрешен одит“;
  3. главен юрисконсулт в звено ПНО, II младши ранг.

 Дата: 18.06.2020 г.

12-06-2020 12:08:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за допуснати и недопуснати кандидати до втория етап - „Психологично изследване“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

Във връзка с обективирано в протокол № В-3871/11.06.2020 г. решение на конкурсната комисия, назначена със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО, обявяваме допуснатите и недопуснатите кандидати до втория етап от конкурса - „Психологично изследване“, като използваме посочване на входящия номер на заявленията за участие на кандидатите:

 

Номер

по ред

Входящ номер

Допускане/недопускане до участие във втория етап на конкурса: „Психологично изследване“

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

Не се допуска.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

Не се допуска.

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

Не се допуска.

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

Не се допуска.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

Допуска се.

 

Председател на конкурсната комисия

по заповед № 155/28.01.2020 г.: __________________

                                                 /П/

 

Дата: 12.06.2020 г.

11-06-2020 11:06:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за обявяване на резултатите от втория етап на „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

        

Във връзка с провеждането на втория етап на „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО, а именно етап „събеседване“, уведомяваме явилите се кандидати за резултатите от представянето им, като използваме посочване на входящия номер на техните заявления за участие: 

Номер

по ред

Входящ номер

Средно-

аритметична

оценка от етап „събеседване“

Допускане/недопускане до участие в етап „Психологично изследване“

1.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

7

Не се допуска.

2.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

9

Допуска се.

 

Забележка : Допуснатият кандидат да се яви на 15.06.2020 г. в 08:45 ч. на КПП – НСО за провеждане на втори етап от конкурса - „Психологично изследване“.

 

 

Председател на конкурсната комисия

по заповед № 155/28.01.2020 г.: __________________

                                                      /П/

  Дата: 11.06.2020 г.

04-06-2020 16:46:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за обявяване на резултатите от първия етап и за провеждане на втория етап „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

      

Във връзка с провеждането на първия етап „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО, уведомяваме кандидатите, явили се на първия етап на конкурса за резултатите от оценката на писмените им разработки, като използваме посочване на входящия номер на техните заявления за участие, а именно:

 

Номер по ред

Входящ номер

Средно-аритметична оценка

Допускане/недопускане до участие в събеседване

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

6

Не се допуска.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

7

Не се допуска

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

5

Не се допуска

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

8

Допуска се.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

8

Допуска се

 

Молим допуснатите кандидати до втория етап на „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО, да се явят на 08.06.2020 г. (осми юни две хиляди и двадесета година) в 10.00 ч. (десет часа) в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за провеждане на етап „събеседване“.

 

Допуснатите кандидати Ива Тончева и Атанас Танев да носят документ за самоличност. При провеждането на етапа не се допуска ползване на нормативни и други правни актове от кандидатите.

  

Председател на конкурсната комисия

по заповед № 155/28.01.2020 г.: __________________

                                                      /П/

  

Дата: 04.06.2020 г.

27-05-2020 13:50:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за провеждане на първия етап „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

Във връзка с провеждането на първия етап „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО, уведомяваме допуснатите кандидати до първия етап на конкурса, посочени в списъка от 10.03.2020 г. с входящия номер на техните заявления за участие, а именно:

 

Номер

по ред

Входящ номер

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

 

да се явят на 01.06.2020 г. (първи юни две хиляди и двадесета година) в 9.30ч. (девет и тридесет часа) в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за развиване на писмена разработка по правна тематика.

Допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност и син химикал. При провеждането на изпита не се допуска ползване на нормативни и други правни актове от кандидатите.

Кандидати, преминали успешно фазата на писмения изпит, ще бъдат поканени да се явят на събеседване, което се планира да бъде насрочено за 03.06.2020г. (трети юни две хиляди и двадесета година) от 10.00 (десет) часа.

 

Председател на конкурсната комисия

по заповед № 155/28.01.2020 г.: __________________

                                                      /П/

 Дата: 27.05.2020 г.

10-03-2020 17:39:00

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП „ИЗПИТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ“ НА КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 155/28.01.2020 Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 177/30.01.2020 Г.,  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ I-ВА СТЕПЕН“– ДВЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

 

*Забележка: за допуснатите до първи етап кандидати ще има допълнителна информация на сайта на службата, относно датите на явяване и провеждане на първия етап от конкурса.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-483/11.02.2020 г.

2.       

Вх.-602/18.02.2020 г.

3.       

Вх.-647/21.02.2020 г.

4.       

Вх.-686/25.02.2020 г.

5.       

Вх.-724/26.02.2020 г.

6.       

Вх.-727/27.02.2020 г.

7.       

Вх.-731/27.02.2020 г.

8.       

Вх.-736/27.02.2020 г.

9.       

Вх.-738/27.02.2020 г.

10.  

Вх.-743/27.02.2020 г.

11.  

Вх.-744/27.02.2020 г.

 

31-01-2020 15:59:00

Автобиография

31-01-2020 11:09:00

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности.

Изменение на заповед № 155 от 28.01.2020 г. на Началника на НСО, относно обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности.