РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности

27-05-2020 13:50:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за провеждане на първия етап „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО

Във връзка с провеждането на първия етап „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения“ от конкурса, обявен със заповед № 155/28.01.2020 г., изменена със заповед № 177/30.01.2020 г. на началника на НСО, уведомяваме допуснатите кандидати до първия етап на конкурса, посочени в списъка от 10.03.2020 г. с входящия номер на техните заявления за участие, а именно:

 

Номер

по ред

Входящ номер

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

 

да се явят на 01.06.2020 г. (първи юни две хиляди и двадесета година) в 9.30ч. (девет и тридесет часа) в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за развиване на писмена разработка по правна тематика.

Допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност и син химикал. При провеждането на изпита не се допуска ползване на нормативни и други правни актове от кандидатите.

Кандидати, преминали успешно фазата на писмения изпит, ще бъдат поканени да се явят на събеседване, което се планира да бъде насрочено за 03.06.2020г. (трети юни две хиляди и двадесета година) от 10.00 (десет) часа.

 

Председател на конкурсната комисия

по заповед № 155/28.01.2020 г.: __________________

                                                      /П/

 Дата: 27.05.2020 г.

10-03-2020 17:39:00

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПЪРВИ ЕТАП „ИЗПИТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ“ НА КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 155/28.01.2020 Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 177/30.01.2020 Г.,  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ I-ВА СТЕПЕН“– ДВЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-529/14.02.2020 г.

2.       

Вх.-634/21.02.2020 г.

3.       

Вх.-711/26.02.2020 г.

4.       

Вх.-725/26.02.2020 г.

5.       

Вх.-737/27.02.2020 г.

 

*Забележка: за допуснатите до първи етап кандидати ще има допълнителна информация на сайта на службата, относно датите на явяване и провеждане на първия етап от конкурса.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ №

1.       

Вх.-483/11.02.2020 г.

2.       

Вх.-602/18.02.2020 г.

3.       

Вх.-647/21.02.2020 г.

4.       

Вх.-686/25.02.2020 г.

5.       

Вх.-724/26.02.2020 г.

6.       

Вх.-727/27.02.2020 г.

7.       

Вх.-731/27.02.2020 г.

8.       

Вх.-736/27.02.2020 г.

9.       

Вх.-738/27.02.2020 г.

10.  

Вх.-743/27.02.2020 г.

11.  

Вх.-744/27.02.2020 г.

 

31-01-2020 15:59:00

Автобиография

31-01-2020 11:09:00

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности.

Изменение на заповед № 155 от 28.01.2020 г. на Началника на НСО, относно обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности.