РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на служител за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в звено „Финансово – счетоводно“

14-08-2020 08:54:00

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността „Старши експерт“ в звено „Финансово-счетоводно“ на Националната служба за охрана 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

 

Резултат

от решаване на тест 

Коефи-

циент

 

 

Резултат

от интер-

вюто

 

Коефи-

циент

 

 

Окон-

чателен ре-

зултат

1.   Златка Сотирова Лисничкова

 4.6

 4

 4.58

 4

 36.72

2.   Валя Георгиева Цакова

 4.2

 4

 4.54

 4

 34.96

3. Диана Антонова Василева –    Минева

 4.2

 4

 4.46

 4

 34.64

 

Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса от решаване на тест и от интервюто, умножени с определените от комисията, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС,  коефициенти, които са „4“.

 

 

 

                                                Председател на конкурсната комисия:                /П/

                                                                                                                      подп. Христо Гавазов

22-07-2020 13:49:00

 Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност „Старши експерт“ в звено „Финансово-счетоводно“, на Националната служба за охрана

 

 Конкурсната процедура ще се проведе чрез тест и интервю. До интервюто ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Всеки един от трите  варианта на теста съдържа по 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки от теста – 20. Скала за оценяване:

 

Получени точки от теста

Оценка 

0 - 9

2

10 

3

11

3,2

12

3,4

13

3,6

14

3,8

15

4

16

4,2

17

4,4

18

4,6

19

4,8

20

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 14 точки, което се равнява на оценка 3,8. Продължителност за решаване на теста – 50 минути.

До следващият етап от конкурса (интервю) се допускат кандидатите получили минимум 14 точки.

При провеждане на  интервюто членовете на конкурсната комисия задават предварително определени едни и същи въпроси на всички кандидати. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала, като поставя оценки с точност до една десета от единицата. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на комисията. Минималната оценка от интервюто, при която кандидатът се счита за издържал е 4.00.

Продължителност на интервюто за всеки кандидат – не повече от 20 мин.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 4, резултат от интервюто – коефициент 4.

Крайният резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от теста и от интервюто, умножени по съответните коефициенти.

Източници за подготовка:

а) Кодекс на труда;

б) Кодекс за социално осигуряване; 

в) Закон за счетоводството;

г) Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

д) Закон за публичните финанси;

е) Закон за държавния служител;

ж) Закон за Националната служба за охрана;

з) Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана;

и) ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ.бр.2 от 07.01.2020 г.)

 

 

 

 

Председател:                  /П/

подп. Христо Гавазов

 

20-07-2020 08:47:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши експерт“ в звено “Финансово-счетоводно“
на Националната служба за охрана – конкурс обявен със заповед № 950/01.07.2020 г на началника на Националната служба за охрана.

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 5 от „Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители“, комисията, назначена със заповед рег. № 959/02.07.2020 г. на началника на Националната служба за охрана, реши:

I. Допуска до конкурса, следните кандидати:

 

1 Вх. № 1905/06.07.2020 г.
2 Вх. № 1906/06.07.2020 г.
3 Вх. № 1912/06.07.2020 г.
4 Вх. № 1953/08.07.2020 г.
5 Вх. № 1962/09.07.2020 г.
6 Вх. № 1972/09.07.2020 г.
7 Вх. № 2009/13.07.2020 г.
8 Вх. № 2008/13.07.2020 г.
9 Вх. № 2014/13.07.2020 г.
10 Вх. № 2015/13.07.2020 г.Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 31.07.2020 г от 9:30 часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 /да носят документ за самоличност и син химикал/.

II. Няма недопуснати кандидати.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П………
подп. Христо Гавазов