РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана

03-07-2019 16:22:00

Решение за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана"

Доклад от комисия по заповед № 868/16.05.2019 г. на началника на НСО за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана"

Протокол от 27.06.2019 г. за проведен публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана"

24-06-2019 15:22:34

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изпълнение на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП относно обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана“

 

            Във връзка с изпълнение на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед № 868 от 16.05.2019 г. на началника на НСО за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана“, обявена с Решение № 968/24.04.2019 г. на началника на НСО, уведомява всички лица, че заседанието на комисията, на което ще се проведе публичен жребий на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ще се състои на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Национална служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх” № 43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала. 

            Публичният жребий ще се проведе при следния регламент:

            На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва жребия.   

            Публичният жребий се провежда независимо дали присъстват представители на участниците. При отсъствие на представител/и на участниците, действията по провеждането на публичния жребий ще бъдат извършени от членовете на комисията.

            Комисията провежда жребия по следния начин:

            Присъстващите представители на участниците определят по общо съгласие един представител измежду тях, който ще изтегли жребия за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. При разногласие между представителите на участниците кой от тях да изтегли жребия, представителят на участника, който ще изтегли жребия за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, се определя чрез жребий, изтеглен от член на комисията.

            Ако няма нито един представител на участниците, жребият за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти ще бъде изтеглен от член на комисията, назначена със Заповед № 868 от 16.05.2019 г. на началника на НСО.

            Жребият ще се проведе по следния ред: за потвърждаване на публичността, на присъстващите ще се покажат (предявят) три празни плика и три листа. Върху трите листа ще бъде напечатано наименованието на тримата участници в процедурата – по един от участниците на всеки от листовете. Представителят на участниците, който ще тегли жребий, ще застане на място, от където да няма видимост към пликовете и листовете. Във всеки празен плик ще бъде поставен лист с наименованието на различен участник в жребия, след което пликовете ще бъдат запечатани. Пликовете ще се разбъркат от член/ове на комисията и от желаещите представители на участниците пред присъстващите и комисията. След това, представителят на участниците, а при липса на такъв - член на комисията, изтегля жребия (избира един от пликовете). Пликът се отваря от председателя на комисията, председателят прочита наименованието на участника, което е написано на листа в изтегления плик, показва (предявява) листа на присъстващите представители на участниците и на членовете на комисията, и обявява за спечелил жребия изписания върху листа участник. След изтеглянето на жребия (избирането на първия плик) ще се отворят и останалите два плика, за да се удостовери, че трите плика са съдържали наименованията на всичките трима участници в процедурата.

            За тегленето на жребий се съставя протокол, който се подписва от участниците в състава на комисията.

            За неуредени по-горе въпроси по провеждането на жребия, решенията се вземат от комисията по време на заседанието.

04-06-2019 15:35:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

  

Националната служба за охрана съобщава, че на 07.06.2019 г. (петък) от 10.00 (десет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана“, обявена с Решение за откриване на процедура № 968/24.04.2019 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2019-0006.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

23-05-2019 15:51:00

Протокол от 23.05.2019 г. от проведено закрито заседание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана".

Протокол от 16.05.2019 г. от проведено публично заседание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана".

25-04-2019 10:30:00

1.Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана"

2.Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана"

3.Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Националната служба за охрана"

4.Приложения – образци

5. еЕЕДОП – приложение № 2