РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства

05-08-2019 17:05:00

Решение за определяне на изпълнители по обособените позиции на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни средства“, открита с Решение peг. № 1375/11.06.2019 г. на началника на НСО.

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с Решение № 1375/11.06.2019 г. на началника на НСО, по обособени позиции № 2 и № 3.

Доклад във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с Решение рег. № 1178 от 1375/11.06.2019 г. на началника на НСО.

Протокол във връзка с обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“.

Протокол във връзка с обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“.

30-07-2019 12:29:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

              В изпълнение на чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията, назначена със заповед № 1172/17.07.2019 г.  на началника на НСО във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства", съобщава, че на 02.08.2019 г. (втори август две хиляди и деветнадесета година) от 09.30 часа (девет и тридесет) часа в административната сграда на НСО - гр. София, бул. „Черни връх" № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства", открита с решение 1375/11.06.2019 г.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2019-0007.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.