РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“

14-10-2019 17:28:00

Решение от 14.10.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части на моторни превозни средства"

Решение от 14.10.2019г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части на моторни превозни средства"

Доклад от 14.10.2019г. от комисия за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части на моторни превозни средства"

14-10-2019 16:09:00

Протокол от 11.10.2019г. от представени допълнителни документи в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл.79, ал.1, т.1, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"

Протокол от 11.10.2019г. от разглеждане, оценяване и класиране на допуснатата оферта във връзка с процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл.79, ал.1, т.1, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"

Протокол от 03.10.2019г. от проведени преговори с поканени участници в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл.79, ал.1, т.1, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"