РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

18-06-2021 16:23:09

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 1193/23.04.2021 г., изменена със заповед № 1414/11.06.2021 г. за назначаване на сержанти за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор – 10 (десет) броя свободни длъжности:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.       

Вх.-1445

I-во място

2.       

Вх.-1351

II-ро място

3.       

Вх.-1250

III-то място

4.       

Вх.-1278

IV-то място

5.       

Вх.-1395

V-то място

 

Резервни кандидати: няма

15-06-2021 16:39:17

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 1193/23.04.2021 г., изм. и доп. със зап. № 1414/11.06.2021 г. за сержанти на длъжност „младши сътрудник“ – шофьор 10 (десет) броя свободни длъжности

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Номер

Дата на явяване

1.       

Вх.-1250

17.06.2021 г. – 11.00 ч.

2.       

Вх.-1278

17.06.2021 г. – 11.00 ч.

3.       

Вх.-1351

17.06.2021 г. – 11.00 ч.

4.       

Вх.-1395

17.06.2021 г. – 11.00 ч.

5.       

Вх.-1445

17.06.2021 г. – 11.00 ч.

  

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. Номер

Причина за недопускането

1.       

Вх.-1294

чл. 48, ал. 2 и 4 от ППЗНСО

2.       

Вх.-1502

чл. 48, ал. 2 и 4 от ППЗНСО

 * Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си син химикал

11-06-2021 18:27:32

З А П О В Е Д

 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

 

 

11.06.2021 г.                                                 № 1414                                                      София

 

ОТНОСНО: Изменение на заповед № 1193/23.04.2021 г. 

                          

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4 предложение второ от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО), във връзка с докладна записка с рег. № В-4584/10.06.2021 г. на началника на отдел 01, 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Изменям заповед № 1193/23.04.2021 г., както следва:

  В VIII т. 2 и т. 3 се изменят така:

 „2. Втори етап: „Психологично изследване“ да се проведе в периода от 11.06.2021 г. до 14.06.2021 г. съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед  на началника на НСО.

В срок до 15.06.2021 г. на интернет страницата на службата да бъде обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до третия етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до третия етап от провеждането на конкурса. 

3. Трети етап: „Заключително интервю“ да се проведе на 17.06.2021 г., съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед  на началника на НСО

В срок до 18.06.2021 г. конкурсната комисия да обяви крайното класиране и да определи резерв от кандидати. Крайното класиране и резервът от кандидати да бъдат обявени на интернет страницата на службата.

В срок до 21.06.2021 г. класираните и резервните кандидати да подадат документи за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Заповедта да се доведе до знанието на състава на конкурсната комисия и на експертните групи, за сведение и изпълнение.

 НАЧАЛНИК НА

                                                        НАЦИОНАЛНАТА            /п/         

                                                        СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:          

                                                                            бригаден генерал Емил ТОНЕВ

11-06-2021 18:22:43

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 1193/23.04.2021 г., за сержанти на длъжност „младши сътрудник“ – шофьор 10 (десет) броя свободни длъжности

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Номер

Дата на явяване

1.       

Вх.-1250

11.06.2021 г.

2.       

Вх.-1278

11.06.2021 г.

3.       

Вх.-1294

11.06.2021 г.

4.       

Вх.-1351

11.06.2021 г.

5.       

Вх.-1395

11.06.2021 г.

6.       

Вх.-1445

11.06.2021 г.

7.       

Вх.-1502

11.06.2021 г.

 

 НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. Номер

Причина за недопускането

1.       

Вх.-1257

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

2.       

Вх.-1291

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

3.       

Вх.-1292

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

4.       

Вх.-1317

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

5.       

Вх.-1376

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

6.       

Вх.-1404

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

7.       

Вх.-1422

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

8.       

Вх.-1423

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

9.       

Вх.-1449

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

10.    

Вх.-1461

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

11.    

Вх.-1478

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

12.    

Вх.-1480

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

13.    

Вх.-1494

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

14.    

Вх.-1523

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

15.    

Вх.-1526

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

16.    

Вх.-1543

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

17.    

Вх.-1544

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

18.    

Вх.-1546

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

19.    

Вх.-1548

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

20.    

Вх.-1592

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

21.    

Вх.-1596

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

* Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си син химикал

03-06-2021 16:39:45

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „изпит за установяване на физическа подготовка и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурс, съгласно заповед № 1193/23.04.2021 г., за сержанти на длъжност „младши сътрудник“ – шофьор 10 (десет) броя свободни длъжности

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Номер

Да се явят на КПП-НСО на

1.       

Вх.-1250

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

2.       

Вх.-1257

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

3.       

Вх.-1278

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

4.       

Вх.-1291

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

5.       

Вх.-1292

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

6.       

Вх.-1294

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

7.       

Вх.-1317

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

8.       

Вх.-1351

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

9.       

Вх.-1376

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

10.   

Вх.-1395

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

11.   

Вх.-1404

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

12.   

Вх.-1422

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

13.   

Вх.-1423

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

14.   

Вх.-1445

07.06.2021 г. – 09.00 ч.

15.   

Вх.-1449

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

16.   

Вх.-1461

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

17.   

Вх.-1478

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

18.   

Вх.-1480

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

19.   

Вх.-1494

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

20.   

Вх.-1502

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

21.   

Вх.-1523

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

22.   

Вх.-1526

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

23.   

Вх.-1543

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

24.   

Вх.-1544

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

25.   

Вх.-1546

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

26.   

Вх.-1548

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

27.   

Вх.-1592

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

28.   

Вх.-1596

07.06.2021 г. – 11.00 ч.

 * Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип и син химикал

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Номер

Име

1.       

Вх.-1411

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

2.       

Вх.-1524

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

3.       

Вх.-1545

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

4.       

Вх.-1575

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

5.       

Вх.-1580

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

6.       

Вх.-1651

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

7.       

Вх.-1652

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

8.       

Вх.-1682

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО

9.       

Вх.-1683

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО