РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Опел“ (Opel)

06-12-2019 14:48:00

Решение за определяне на изпълнител на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части на моторни превозни средства от марката „Опел”(Оpel), открита с Решение № 2464/13.11.2019 г.на началника на Нациналната служба за охрана (НСО).

Доклад от 05.12.2019 г. от комисия за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части на моторни превозни средства от марката „Опел”(Оpel)

Протокол от 04.12.2019 г. от разглеждане, оценяване и класиране на допуснатата оферта във връзка с процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Опел”(Оpel)