РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за държавен служител за длъжността „старши юрисконсулт” в сектор 03 на отдел 04 на Националната служба за охрана – за 2 (две) свободни бройки

19-08-2021 16:35:37

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № 1006/22.06.2021 г. на НСО)

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № 1006/22.06.2021 г. на НСО):

           На първо място е класиран кандидатът Галина Жекова.

 

Конкурсна комисия:

 Председател: /П/

 Членове:

 

1/   /П/;                                  2/   /П/

17-08-2021 16:10:38

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № 1006/22.06.2021 г. на НСО)

  

         Комисията уведомява, че въз основа на резултатите от оценяването на писмените разработки на кандидатите и взетите от комисията решения, допуска до участие в етапа интервю на конкурса кандидата Галина Жекова.

         Допуснатият кандидат да се яви за провеждане на интервю на 19.08.2021г. (деветнадесети август две хиляди двадесет и първа година) в 09.00 ч. (девет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.   

        Допуснатият до интервю кандидат да носи документ за самоличност.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател:  /П/

 Членове:

 

1/  /П/;                                   2/  /П/

13-07-2021 16:58:59

 

П Р О Т О К О Л

 

от заседание на комисия, назначена със заповед рег. № 1455/22.06.2021 г. на началника на Националната служба за охрана във връзка с конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04

 

Днес, 13.07.2021 г., във връзка с конкурс по обявление рег. 1006/22.06.2021 г. на НСО, в изпълнение на заповед рег. № 1455/22.06.2021 г. на началника на НСО, конкурсната комисия взе следните решения:

 1. На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и определи следните критерии за преценка на резултатите на писмената разработка:

а) съобразеност с действащите нормативни актове;

б) пълнота и яснота на изложението;

в) практическа насоченост;

г) последователност, аргументираност и стил на изложението.

 1. Продължителност за развиване на писмената разработка: 120 (сто и двадесет) минути.
 2. Двама от участниците в състава на комисията, определени от председателя ѝ, да се запознават с представените писмени разработки на кандидатите и да ги преценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
 3. Минимален средноаритметичен резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит – оценка „4“, максимална оценка – „5“.
 4. Кандидати, оценени с оценка не по-ниска от „4“, трябва да се явят за провеждане на интервю на 19.08.2021 г. (деветнадесети август две хиляди двадесет и първа година) от 09.00 ч. (девет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.
 5. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от  „4”.

 1. На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, комисията определи коефициент 3, по който се умножава средноаритметичния резултат от писмената разработка и коефициент 5, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
 2. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.
 3. Източници, които могат да се ползват при подготовката за писмената разработка:

а) Закон за Националната служба за охрана;

б) Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана.

 1. Протоколът от настоящото заседание да се публикува на интернет страницата на НСО, в съответното систематично място на раздел „Конкурси“.

 

Конкурсна комисия:

Председател:                                               /П/

Членове:

1/                                             /П/; 2/                                     /П/

 

13-07-2021 16:57:15

С П И С Ъ К

                 на допуснатите и недопуснатите кандидати

          за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04

                на Националната служба за охрана – 2 (две) свободни длъжности,

        във връзка с конкурс по обявление рег. 1006/22.06.2021 г. на НСО

 

   Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 1455/22.06.2021 г. на началника на НСО:

I. Допуска до писмената част на конкурса следните кандидати:

 1. Веселин Томов;
 2. Весела Стойкова;
 3. Димитър Стойнев;
 4. Нели Танчева;
 5. Драгомир Драганов;
 6. Емил Станков;
 7. Кристина Дилова;
 8. Николай Каракашев;
 9. Рада Ангелова;
 10. Светлозара Кирилова;
 11. Александър Кърлин;
 12. Красимира Тончева;
 13. Александър Митов;
 14. Мартин Димитров;
 15. Мила Йотова;
 16. Володя Тодоров;
 17. Галина Жекова;
 18. Пламен Горанов.

   Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 16.08.2021 г. (шестнадесети август две хиляди двадесет и първа година) от 09.00 ч. (девет часа) в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за развиване на писмена разработка по правна тематика.

   Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и син химикал.

При провеждането на конкурса кандидатите да спазват разпоредените от здравните власти противоепидемични мерки.

II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

              Име фамилия

Основание за недопускане

 

            Драгомир Ганев

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС

Не е представен документ,

удостоверяващ професионалния опит.

 

           Диана  Николова

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС

Не е представен документ,

удостоверяващ професионалния опит.

  

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________________

                                            /П/

Дата: 13.07.2021 г.

 

22-06-2021 14:56:17

Конкурс за държавен служител за длъжността „старши юрисконсулт” в сектор 03 на отдел 04 на Националната служба за охрана – за 2 (две) свободни бройки

"Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура"