РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката "Опел" ( Ореl)

13-07-2020 13:42:00

1. Решение на Началника на Националната служба за охрана относно определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марка "Опел" (Oреl)", обявена с Решение за откриване на процедура № 883/02.06.2020 г.

2. Доклад от комисия по заповед № 963/03.07.2020 г. за извършване на разглеждане и оценка на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марка "Опел" (Ореl )", обявена с Решение за откриване на процедура № 883/02.06.2020 година.

3. Протокол от заседание от 09.07.2020 г. на комисия, назначена със заповед № 963/03.07.2020 г. на За Началника на НСО относно отваряне на ценовото предложение на участника в обществената поръчка (ОП) с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката "Опел"(Ореl)", обявена с Решение № 883/02.06.2020 г.

4. Протокол от 03.07.2020 г. на комисия, назначена със заповед № 963/03.07.2020 г. на За Началника на НСО и на основание чл.54, ал.1 от ППЗОП за отваряне на представените оферти за участие в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката "Опел"(Ореl)".

03-07-2020 16:07:00

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

             В изпълнение на чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията, назначена със заповед №  963/03.07.2020 г. на началника на НСО във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Опел“ (Opel)“, съобщава, че на 09.07.2020 г. (девети юли две хиляди и двадесета година) от 09.30 часа (девет и тридесет) часа в административната сграда на НСО - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъде отворено ценовото предложение на допуснатия участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства от марката „Опел“ (Opel)“, открита с решение № 883/02.06.2020 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2020-0004.

При отварянето на плика с ценовото предложение могат да присъстват участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.