РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности

15-04-2022 16:55:43

СПИСЪК

на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 117/31.01.2022 г., изменена и допълнена със заповед № 331/14.03.2022 г. и заповед №496/11.04.2022 г., за длъжността „младши сътрудник“-охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности

 

Крайно класиране:

Вх. №

Класиране

1.      

602

I-во място

2.      

863

II-ро място

3.      

673

III-то място

4.      

495

IV-то място

5.      

723

V-то място

6.      

805

VI-то място

7.      

463

VII-мо място

8.      

449

VIII-мо място

9.      

376

IX-то място

  

Спечелили конкурса:

Вх. №

1.      

602

2.      

863

3.      

673

4.      

495

5.      

723

6.      

805

7.      

463

8.      

449

9.      

376

 

Резерв:

НЯМА.

 

 

 

14-04-2022 15:33:23

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г. и зап. № 496/11.04.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности в отдел 02

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-376

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

2.      

Вх.-449

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

3.      

Вх.-463

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

4.      

Вх.-495

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

5.      

Вх.-602

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

6.      

Вх.-673

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

7.      

Вх.-723

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

8.      

Вх.-805

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

9.      

Вх.-863

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-406

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.      

Вх.-740

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

12-04-2022 15:46:09

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г. и зап. № 496/11.04.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности в отдел 02

 ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-376

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

2.       

Вх.-449

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

3.       

Вх.-463

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

4.       

Вх.-495

14.04.2022 г. – 09:30 ч.

5.       

Вх.-602

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

6.       

Вх.-673

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

7.       

Вх.-723

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

8.       

Вх.-805

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

9.       

Вх.-863

14.04.2022 г. – 10:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-406

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-740

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

11-04-2022 17:41:50

 

З А П О В Е Д

 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

 

11.04.2022 г.                                                   № 496                                                         София

 

ОТНОСНО: Изменение на заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

                         

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4 предложение второ от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО),

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Изменям заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г. както следва:

Текстът в точки 2 и 3 от точка VIII се изменя така:

       „2. Втори етап: „Психологично изследване“ да се проведе в периода от 01.04.2022 г. до 11.04.2022 г. включително, съгласно „Специализирана методика за провеждане на психологична пригодност за служба в Националната служба за охрана“, утвърдена със заповед на началника на НСО.

В срок до 12.04.2022 г. на интернет страницата на службата да бъде обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до третия етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до третия етап от провеждането на конкурса.

  1. Трети етап: „Заключително интервю“ да се проведе в периода от 14.04.2022 г. до 15.04.2022 г. включително, съгласно Специализирана методика за формиране на оценка от заключително интервю на конкурсната комисия при приемане на офицери или сержанти в Националната служба за охрана, утвърдена със заповед на началника на НСО.

В срок до 19.04.2022 г. конкурсната комисия да обяви крайното класиране и да определи резерв от кандидати на интернет страницата на службата.

В срок до 21.04.2022 г. класираните и резервните кандидати да подадат документи за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.“

 

Заповедта да се доведе до знанието на състава на конкурсната комисия и на експертните групи, за сведение и изпълнение.

 

НАЧАЛНИК НА                            

НАЦИОНАЛНАТА                   /П/

СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:

                                    бригаден генерал Емил ТОНЕВ

 

23-03-2022 17:23:16

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности в отдел 02

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-376

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

2.      

Вх.-406

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

3.      

Вх.-449

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

4.      

Вх.-463

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

5.      

Вх.-495

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

6.      

Вх.-602

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

7.      

Вх.-673

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

8.      

Вх.-723

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

9.      

Вх.-740

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

10.  

Вх.-805

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

11.  

Вх.-863

04.04.2022 г. – 08:30 ч.

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-336

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

2.      

Вх.-350

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

3.      

Вх.-389

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

4.      

Вх.-536

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

5.      

Вх.-635

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

6.      

Вх.-669

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

7.      

Вх.-672

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

8.      

Вх.-674

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

9.      

Вх.-710

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

10.  

Вх.-712

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

11.  

Вх.-727

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

12.  

Вх.-807

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

13.  

Вх.-838

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

14.  

Вх.-861

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

15.  

Вх.-866

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си два броя син химикал

16-03-2022 16:11:04

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка“ на конкурс,

съгласно заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 15 (петнадесет) броя свободни длъжности в отдел 02

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.       

Вх.-336

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

2.       

Вх.-350

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

3.       

Вх.-376

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

4.       

Вх.-389

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

5.       

Вх.-406

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

6.       

Вх.-449

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

7.       

Вх.-463

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

8.       

Вх.-495

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

9.       

Вх.-536

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

10.  

Вх.-602

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

11.  

Вх.-635

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

12.  

Вх.-669

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

13.  

Вх.-672

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

14.  

Вх.-673

21.03.2022 г. – 09:30 ч.

15.  

Вх.-674

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

16.  

Вх.-710

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

17.  

Вх.-712

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

18.  

Вх.-723

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

19.  

Вх.-727

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

20.  

Вх.-740

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

21.  

Вх.-805

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

22.  

Вх.-807

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

23.  

Вх.-838

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

24.  

Вх.-861

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

25.  

Вх.-863

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

26.  

Вх.-866

21.03.2022 г. – 13:30 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.       

Вх.-357

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

2.       

Вх.-388

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

3.       

Вх.-448

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

4.       

Вх.-498

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

5.       

Вх.-538

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

6.       

Вх.-549

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

7.       

Вх.-600

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

8.       

Вх.-604

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

9.       

Вх.-694

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

10.  

Вх.-711

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

11.  

Вх.-818

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

12.  

Вх.-824

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

13.  

Вх.-833

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

14.  

Вх.-860

Не отговаря на изискването по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗНСО и на точка 8 в раздел II от заповед № 117/31.01.2022 г., изм. със зап. № 331/14.03.2022 г.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип