РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

20-04-2022 16:16:43

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 118/31.01.2022 г., изм. със зап. № 497/11.04.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03:

 

Кандидат с вх. №

Класиране

1.      

Вх.-444

1-во място

2.      

Вх.-737

2-ро място

3.      

Вх.-768

3-то място

4.      

Вх.-501

4-то място

5.      

Вх.-771

5-то място

6.      

Вх.-590

6-то място

7.      

Вх.-791

7-мо място

8.      

Вх.-867

8-мо място

9.      

Вх.-769

9-то място

 

Резервни кандидати:

Няма

 

14-04-2022 16:50:21

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 118/31.01.2022 г., изм. със зап. № 497/11.04.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03

 

 ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване

1.      

Вх.-444

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

2.      

Вх.-501

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

3.      

Вх.-590

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

4.      

Вх.-737

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

5.      

Вх.-768

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

6.      

Вх.-769

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

7.      

Вх.-771

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

8.      

Вх.-791

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

9.      

Вх.-867

18.04.2022 г. – 09.00 ч.

 

НЕДОПУСНАТИ:

 

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускането

1.      

Вх.-868

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

11-04-2022 17:47:05

 

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

11.04.2022 г.                                                № 497                                                         София

 

ОТНОСНО: Изменение на заповед № 118/31.01.2022 г.

                         

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4 предложение второ от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО),

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Изменям заповед № 118/31.01.2022 г., както следва:

  Текстът в точки 2 и 3 от точка VIII се изменя така:

2. Втори етап: „Психологично изследване“ да се проведе в периода от 25.03.2022 г. до 13.04.2022 г. съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед  на началника на НСО.

В срок до 15.04.2022 г. на интернет страницата на службата да бъде обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до третия етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до третия етап от провеждането на конкурса.

  1. Трети етап: „Заключително интервю“ да се проведе в периода 18-19.04.2022 г., съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед на началника на НСО.

В срок до 20.04.2022 г. конкурсната комисия да обяви крайното класиране и да определи резерв от кандидати. Крайното класиране и резервът от кандидати да бъдат обявени на интернет страницата на службата.

В срок до 21.04.2022 г. класираните и резервните кандидати да подадат документи за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Заповедта да се доведе до знанието на състава на конкурсната комисия и на експертните групи, за сведение и изпълнение.

 

НАЧАЛНИК НА

НАЦИОНАЛНАТА                 /П/

СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:

 

                                  бригаден генерал Емил ТОНЕВ

 

 

 

18-03-2022 16:34:10

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 118/31.01.2022 г., за сержанти на длъжност „младши сътрудник“ – шофьор 10 (десет) броя свободни длъжности

 ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Номер

Дата на явяване

 1

Вх.-444

28.03.2022 г., 08.30 ч.

 2

Вх.-501

28.03.2022 г., 08.30 ч.

 3

Вх.-590

28.03.2022 г., 08.30 ч.

Вх.-737

28.03.2022 г., 08.30 ч.

Вх.-768

28.03.2022 г., 08.30 ч.

Вх.-769

28.03.2022 г., 08.30 ч.

Вх.-771

28.03.2022 г., 08.30 ч.

8.       

Вх.-791

28.03.2022 г., 08.30 ч.

9.       

Вх.-867

28.03.2022 г., 08.30 ч.

10.  

Вх.-868

28.03.2022 г., 08.30 ч.

 

 НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. Номер

Причина за недопускането

1.       

Вх.-405

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

2.       

Вх.-437

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

3.       

Вх.-599

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

4.       

Вх.-634

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

5.       

Вх.-675

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

6.       

Вх.-709

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

7.       

Вх.-724

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

8.       

Вх.-772

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

9.       

Вх.-774

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

10.  

Вх.-808

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

11.  

Вх.-835

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

12.  

Вх.-840

чл. 48, ал. 3 от ППЗНСО

 

* Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си 2 броя сини химикали

 

10-03-2022 15:41:55

Допуснати до първи етап от конкурс обявен със заповед № 118/31.01.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор

 

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на               КПП - НСО

1.       

Вх.-405

14.03.2022 г.

от 08.30 ч

2.       

Вх.-437

3.       

Вх.-444

4.       

Вх.-501

5.       

Вх.-590

6.       

Вх.-599

7.       

Вх.-634

8.       

Вх.-675

9.       

Вх.-709

10.  

Вх.-724

11.  

Вх.-737

12.  

Вх.-768

14.03.2022 г.

от 09.30 ч

13.  

Вх.-769

14.  

Вх.-771

15.  

Вх.-772

16.  

Вх.-774

17.  

Вх.-791

18.  

Вх.-808

19.  

Вх.-835

20.  

Вх.-840

21.  

Вх.-867

22.  

Вх.-868

 Забележка: Кандидатите да носят със себе си спортен екип и син химикал. При лоши атмосферни условия, бягането от 1400 метра може да бъде заменено със сувалково бягане 10х10 метра.

  

Недопуснати до първи етап от конкурс обявен със заповед № 118/31.01.2022 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор

 

№ по ред

Вх. №

1.       

Вх.-392

2.       

Вх.-519

3.       

Вх.-708

4.       

Вх.-739

5.       

Вх.-789

6.       

Вх.-790

7.       

Вх.-809

8.       

Вх.-810

9.       

Вх.-836

10.  

Вх.-869