РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за държавен служител за длъжността „старши юрисконсулт” в сектор 03 на отдел 04 на Националната служба за охрана – за 1 (една) щатна бройка

18-05-2022 16:12:42

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № 614/06.04.2022 г. на НСО)

  

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. 614/06.04.2022 г. на НСО):

  1. На първо място е класиран кандидатът Благовеста Стоянова;
  2. На второ място е класиран кандидатът Кристина Дилова.

 

Конкурсна комисия:

Председател: Петя Тянкова –  П

Членове:

1/ Калоян Михалев –  П                                       2/ Елена Попова -   П        

28-04-2022 10:26:18

С П И С Ъ К

                 на допуснатите и недопуснатите кандидати

          за длъжността „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04

                на Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност,

        във връзка с конкурс по обявление рег. № 614/06.04.2022 г. на НСО

 

 

Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 454/06.04.2022 г. на началника на НСО:

  1. Допуска до писмената част на конкурса следните кандидати:
  2. Кристина Дилова
  3. Благовеста Стоянова
  4. Татяна Спасова – Цикова
  5. Костадин Андонов
  6. Нели Танчева
  7. Катерина Божинова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 09.05.2022 г от 09.00 ч. (девет часа) в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за решаване на тест.

Допуснатите до писмената разработка кандидати ще бъдат уведомени чрез електронна поща и списък, поставен на контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Кандидатите, допуснати до писмена разработка, да се явят на 09.05.2022 г. от 14.00 ч. (четиринадесет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 за развиване на писмена разработка по правна тематика.

Тестът и писмената разработка ще включват въпроси и теми от източниците, посочени в обявлението с рег. № 614/06.04.2022 г. на НСО.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и син химикал.

  1. Не допуска до конкурс следният кандидат:

              Име фамилия

Основание за недопускане

 

Александър Джуров

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС.

Не притежава професионален опит – 2 години.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             /П/

                                                                                   

Дата: 28.06.2022 г.

 

07-04-2022 09:43:36

НСО обявява конкурс за заемане на длъжност „старши юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04 на НСО – една щатна бройка

* Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура