РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за държавен служител за длъжността „началник на отдел в Националната служба за охрана“ на отдел 03 на НСО – една щатна бройка

19-01-2023 15:32:58

 Рег. № В-672/19.01.2023 г.

         

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     във връзка с конкурс за длъжността

    „началник на отдел в Националната служба за охрана“ на отдел 03 в НСО

                  (обявление рег. № В-9420/19.12.2022 г. на НСО)

 Конкурсната комисия, в изпълнение на изискванията на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, уведомява за класирането в конкурс по обявление рег. № В-9420/19.12.2022г. на НСО за длъжността „началник на отдел в Националната служба за охрана“ на отдел 03 в НСО, а именно:

Първо място - Илия Иванов Илиев.

 Конкурсна комисия:

 Председател:        /П/      

 Членове:

 1/        /П/                                                                                   

           

2/        /П/                              

06-01-2023 15:59:53

Рег. № В-124/06.01.2023 г.

 

     С П И С Ъ К

      на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „началник на отдел в Националната служба за охрана“ на отдел 03 в Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност,

        във връзка с конкурс по обявление рег. № В-9420/19.12.2022 г. на НСО

 

 

Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 1888/19.12.2022 г. на началника на НСО:

I. Допуска до писмената част на конкурса следните кандидати:

  1. Илия Иванов Илиев;
  2. Мима Стоянова Чалева.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 17.01.2023 г. от 09.00 ч. (девет часа) в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за решаване на тест.

Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на писмената разработка.

Кандидатите, допуснати до писмена разработка, да се явят на 17.01.2023 г. от 14.00ч. (четиринадесет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 за развиване на писмена разработка по тематика, посочена в обявлението за конкурса.

Тестът и писмената разработка ще включват въпроси и теми от източниците, посочени в обявлението за конкурса (рег. № В-9420/19.12.2022 г. на НСО).

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и син химикал.

II.Не допуска до конкурс следния кандидат:

                     Име и фамилия

          Основание за недопускане

 Мариела Димитрова Аксентиева – Йорданова

Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1, предложение последно от НПКПМДС -

не е представен документ, удостоверяващ минимално изискващия се професионален опит по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /П/                                                                                  

Дата: 06.01.2023 г.