РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „старши експерт“ в сектор 01 на отдел 03 на НСО (к-с Сандрово – гр. Варна) – една щатна бройка

26-05-2023 10:09:00

Рег. № В-3501/19.05.2023 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „старши експерт“ в сектор 01 на отдел 03  (обявление рег. № В-2844/20.04.2023 г. на НСО)

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „старши експерт“ в сектор 01 на отдел 03  (обявление рег. № В-2844/20.04.2023 г. на НСО):

           На първо място е класиран кандидатът Димитър Войчев.

 

 

 

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: /п/ 

 

Членове:

 

 

1/ /п/                          2/ /п/ 

 

 

 

10-05-2023 18:30:22

Рег. № В-3262/10.05.2023 г.

П Р О Т О К О Л

 

от заседание на комисия, назначена със заповед рег. № 501/20.04.2023 г.

на началника на НСО във връзка с конкурс за длъжността

„старши експерт“ в сектор 01 на отдел 03 в НСО

(обявление рег. № В-2844/20.04.2023 г. на НСО)

 

Днес, 10.05.2023 г., във връзка с конкурс по обявление рег. № В-2844/20.04.2023 г. на НСО, назначената със заповед рег. № 501/20.04.2023 г. на началника на НСО, конкурсна комисия взе следните решения:

I. Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на решаване на тест на 18.05.2023 г. (осемнадесети май две хиляди двадесет и трета година) от 10.00 (десет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и определи следните критерии за преценка на резултатите:

  1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността „старши експерт“ в сектор 01 на отдел 03 в НСО.

Всеки един от трите варианта на теста съдържа по 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки от теста – 20. Скала за оценяване:

 

Получени точки от теста

Оценка

 

0 - 9

2

10

3

11

3,2

12

3,4

13

3,6

14

3,8

15

4

16

4,2

17

4,4

18

4,6

19

4,8

20

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 15 точки, което се равнява на оценка 4. Продължителност за решаване на теста – 50 (петдесет) минути.

До следващия етап от конкурса (интервю) се допускат кандидатите получили минимум 15 точки.

 

  1. интервю.

Съгласно изискванията на чл. 37, ал. 3 от НПКПМДС, кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. Кандидатите, издържали успешно теста, трябва да се явят за провеждане на интервюто на 18.05.2023 г. (осемнадесети май две хиляди двадесет и трета година) от 14.00 (четиринадесет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляра – приложение към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от „4”.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, комисията определи коефициент 4, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент 4, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

II. Източници, които могат да се ползват при подготовката за теста, но нямат да се ползват по време на провеждането им:

Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Закона за държавния служител (ЗДСл), Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА), Кодекса на труда (КТ), Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с функциите и дейностите на отдел 03 в НСО, съгласно чл. 9 т. 1, т. 2, т. 3 и т. 12  от ППЗНСО.

Протоколът от настоящото заседание да се публикува на интернет страницата на НСО, в съответното систематично място на раздел „Конкурси“.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: /П/

 

 

Членове:

1/        /П/                              2/        /П/

09-05-2023 17:56:22

Рег. № 3226/09.05.2023 г.

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт“ в сектор 01 на отдел 03 в Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност, във връзка с конкурс по обявление рег. № В-2844/20.04.2023 г. на НСО

          Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбори при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 500/20.04.2023 г., изм. със зап. № 586/09.05.2023 г. на началника на НСО:

  1. Допуска до конкурс следния кандидат:

    Димитър Иванов Войчев.

 

  1. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

 Живко Сашков Ставрев

 Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2,  т. 1, предложение последно от НПКПМДС – не е представен документ, удостоверяващ минимално изискващия се професионален опит, по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

2.

 Йордан Добрев Йорданов

 Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2,  т. 1, предложение последно от НПКПМДС – не е представен документ, удостоверяващ минимално изискващия се професионален опит, по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

3.

 Виолета Симеонова Василева

 Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2,  т. 1, предложение второ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 от НПКПМДС –длъжността, за която е подадено заявлението, не отговаря на обявената свободна длъжност

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дата: 09.05.2023 г.