РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04 на НСО – една щатна бройка

02-08-2023 19:19:07

В-5849/02.08.2023 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № В-4473/26.06.2023 г. на НСО)

  

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № В-4473/26.06.2023 г. на НСО):

На първо място е кандидатът Радослав Момчилов Ралев.

 

Другите кандидати не са издържали успешно интервюто и не участват в класирането.  

  

Председател: /П/  


Членове:

1/ /П/                                2/ /П/  

31-07-2023 10:07:26

Допуснатите кандидати да се явят за провеждане на интервю на 01.08.2023 г. (първи август две хиляди двадесет и трета година) от 9.00 (девет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 43

 

31.07.2023 г.

 

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите до участие в интервю кандидати

за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  

           на Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност

 

Комисията, назначена със заповед рег. 948/26.06.2023 г. на началника на Националната служба за охрана, обявява резултатите от писмените разработки:

 

Номер по ред

Имена на кандидата

Средно-

аритметична

оценка

Решение на комисията за допускане/недопускане до участие в интервю

1.

Радослав Момчилов Ралев

          4.5

Допуска

2.

Инна Маринова Минчева

          4

Допуска

3.

Диана Радкова Пенкова 

          4

Допуска

4.

Огнян Пламенов Методиев 

          2

Не се допуска

5.

Деляна Георгиева Маркова

          4

Допуска

6.

Благовеста Живкова Стоянова

          3.5

Не се допуска

7.

Ани Маринов Сайков

          3

Не се допуска

 


Конкурсна комисия:

 Председател:           /П/

 Членове: 

 1/             /П/                         2/          /П/

18-07-2023 16:37:00

 

Рег. № В-5570/18.07.2023 г.

П Р О Т О К О Л

 

от заседание на комисия, назначена със заповед рег. № 948/26.06.2023 г. на началника на Националната служба за охрана във връзка с конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04 на Националната служба за охрана (НСО)

 

Днес, 18.07.2023 г., във връзка с конкурс по обявление рег. № В-4473/26.06.2023г. на НСО, в изпълнение на заповед рег. № 948/26.06.2023 г. на началника на НСО, конкурсната комисия взе следните решения:

  1. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, комисията определи следните критерии за преценка на резултатите на писмената разработка:

а) съобразеност с действащите нормативни актове;

б) пълнота и яснота на изложението;

в) практическа насоченост;

г) последователност, аргументираност и стил на изложението.

  1. Продължителност за развиване на писмената разработка: 120 (сто и двадесет) минути.
  2. Двама от участниците в състава на комисията, определени от председателя ѝ, да се запознават с представените писмени разработки на кандидатите и да ги преценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
  3. Минимален средноаритметичен резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит – оценка „4“, максимална оценка – „5“.
  4. Кандидати, оценени с оценка не по-ниска от „4“, трябва да се явят за провеждане на интервю на 01.08.2023 г. (първи август две хиляди двадесет и трета година) от 9.00 (девет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.
  5. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от  „4”.

  1. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, комисията определи коефициент 3, по който се умножава средноаритметичния резултат от писмената разработка и коефициент 5, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
  2. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.
  3. Източници, които могат да се ползват при подготовката за писмената разработка: Закон за Националната служба за охрана, Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана. При провеждането на писмената разработка няма да могат да се ползват нормативни актове и други правни материали.
  4. Протоколът от настоящото заседание да се публикува на интернет страницата на НСО, в съответното систематично място на раздел „Конкурси“.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател:           /П/                              Членове: 1/               /П/               2/          /П/

18-07-2023 16:31:00

Рег. № В-5569/18.07.2023 г.

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „главен юрисконсулт“ на  сектор 03 в отдел 04 на НСО

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

а/ писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

б/ декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец;

в/ копие от документ/и за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

г/ копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

д/ копие от документ/и, удостоверяващ/и продължителността и областта на професионалния опит;

е/ кандидатът може по своя преценка да приложи към заявлението си и други документи, които имат отношение към установяването на професионалните му качества или са свързани с изискванията за заемането на длъжността, вкл. копие от документ, удостоверяващ наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „секретно“ или по-високо - ако кандидатът притежава такова.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

а/ образователно-квалификационна степен „магистър”;

б/ професионален опит – 4 години, II младши ранг;

в/ област на висшето образование – правни науки;

г/ професионално направление – висше образование по специалността „Право“ с придобита юридическа правоспособност;

д/ кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

е/ кандидатите да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и актовете по неговото прилагане, с оглед необходимото за заемане на длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „секретно“.

 

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Радослав Момчилов Ралев

да

да

-

2. Деница Николаева Димитрова

да

да

-

3. Инна Маринова Минчева

да

да

-

4. Елеонора Добромирова Добрева

да

да

-

5. Кристина Димитрова Дилова

да

да

-

6. Диана Радкова Пенкова

да

да

-

7. Огнян Пламенов Методиев

да

да

-

8. Антонио Евтимов Тослев

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

9. Красимира Маринова Петрова

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

10. Деляна Георгиева Маркова

да

да

-

11. Благовеста Живкова Стоянова

да

да

-

12. Звезделина Георгиева Златева

да

да

-

13. Ани Маринов Сайков

да

да

-

14. Силвия Георгиева Михайлова

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

15. Красимира Стоянова Тончева

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

16. Милен Кирилов Илиев

да

да

-

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Радослав Момчилов Ралев

2. Деница Николаева Димитрова

3. Инна Маринова Минчева

 

 

4. Елеонора Добромирова Добрева

5. Кристина Димитрова Дилова

6. Диана Радкова Пенкова

7. Огнян Пламенов Методиев

8. Деляна Георгиева Маркова

9. Благовеста Живкова Стоянова

10. Звезделина Георгиева Златева

11. Ани Маринов Сайков

12. Милен Кирилов Илиев

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 27.07.2023 г. (дата) от 08.30 ч. в контролно - пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за развиване на писмена разработка по правна тематика.

 

б) Не се допуска до конкурс следния/те кандидат/ти:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

 Антонио Евтимов Тослев

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

2.

 Красимира Маринова Петрова

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

3.

Силвия Георгиева Михайлова

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

4.

Красимира Стоянова Тончева

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл

Не е представен документ, удостоверяващ професионалния опит.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1.      /П/

2.      /П/

3.      /П/

                                                                                                       Дата: 18.07.2023 г.

 

 

 

27-06-2022 16:31:14

Рег. № В- 4473/26.06.2023 г.      

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Националната служба за охрана на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед № 947/26.06.2023 г. на началника на Националната служба за охрана (НСО), 

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С 

за заемане на длъжност „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04 

на НСО – една щатна бройка

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен „магистър”;

2. професионален опит  4 години, II младши ранг;

3. област на висшето образование  правни науки;

4. професионално направление  висше образование по специалността „Право“ с придобита юридическа правоспособност;

5. кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

6. кандидатите да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и актовете по неговото прилагане, с оглед необходимото за заемане на длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „секретно“.

IІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. писмена разработка по правни въпроси;

2. интервю.

Източници, които могат да се ползват при подготовката: Закон за Националната служба за охрана, Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана. При провеждането на писмената разработка няма да могат да се ползват нормативни актове и други правни материали.

IІІ. Необходими документи, място и срок на подаването им:

1. писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС - по образец;

3. копие от документ/и за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

4. копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

5. копие от документ/и, удостоверяващ/и продължителността и областта на професионалния опит;

6. кандидатът може по своя преценка да приложи към заявлението си и други документи, които имат отношение към установяването на професионалните му качества или са свързани с изискванията за заемането на длъжността, вкл. копие от документ, удостоверяващ наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „секретно“ или по-високо – ако кандидатът притежава такова;

7. оригинал на пълномощно – ако документите на кандидата за участие в конкурса се представят чрез пълномощник. 

Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 09.00 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., в приемната стая на контролно-пропускателния пункт (КПП) на НСО - гр. София, бул. „Черни връх“, № 43.

Документите могат да се подават и по електронен път на e-mail: hr@nso.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

На основание чл. 59л от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) във връзка с чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от ЗРВСРБ, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ІV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

1. дава становища по правни въпроси, свързани с дейността на НСО;

2. участва в изготвянето на проекти на договори съвместно със структурните звена, в чиято функционална компетентност е предмета на договора или дава становища за законосъобразността на проектите на договори;

3. дава становища по законосъобразността на проекти на заповеди и други актове на началника на НСО; 

4. представлява Националната служба за охрана и началника на службата пред съдилищата и другите държавни органи и организации, пред органите на местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 32, т. 3 от ГПК и чл. 17, ал. 3 от АПК;

5. дава становища за законосъобразното управление на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени на службата;

6. участва в изготвянето на проекти на становища на началника на НСО по материали, изпратени за съгласуване по реда на чл. 32, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или на друг нормативен акт;

7. изпълнява задачи по правни въпроси, възложени от неговите началници;

8. длъжен е да познава и да спазва правните нормативни актове, както и вътрешнослужебните актове в НСО.

V. Граници (от-до) на заплатата, определени за длъжността – съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: от 2400 лв. до 3000 лв.

            VI. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на интернет страницата на Националната служба за охрана.

VII. Допълнителна информация за конкурса се предоставя на кандидатите от служител от сектор 01 на отдел 04 на тел. 02 81 98 260.

 

            НАЧАЛНИК НА

                                                          НАЦИОНАЛНАТА

                                                          СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:          П

                                                                          бригаден генерал ЕМИЛ ТОНЕВ