РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – охранител в отдел 02 – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

01-02-2024 18:03:14

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 1476/02.10.2023 г., изм. със зап. № 1854/04.12.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности в отдел 02:

 

Кандидат с вх. №

Класиране

1.      

Вх.- 6699

1-во място

2.      

Вх.- 6933

2-ро място

3.      

Вх.- 7034

3-то място

4.      

Вх.- 7457

4-то място

5.      

Вх.- 7115

5-то място

6.      

Вх.- 7367

6-то място

7.      

Вх.- 7392

7-мо място

8.      

Вх.- 7344

8-мо място

9.      

Вх.- 7312

9-то място

 

Резервни кандидати: няма.

 

 Забележка: Кандидатът с вх. № 6608/12.10.2023 г. не може да бъде включен в крайното класиране на конкурса. Съгласно чл. 51, ал. 3 от ЗНСО, при назначаване на офицери и сержанти в Националната служба за охрана, на които са били присвоени звания по този или по други закони, им се обявява не по-ниско от притежаваното звание. Във връзка с установените от конкурсната комисия в конкурсната процедура факти и предвид императивното изискване, предвидено в чл. 51, ал. 3 от ЗНСО, кандидатът с вх. № 6608/12.10.2023 г. не може да заеме конкурсната длъжност „младши сътрудник“ – охранител, която е за сержанти.

 

22-01-2024 17:22:22

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 1476/02.10.2023 г., изм. със зап. № 1854/04.12.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ –

охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

в отдел 02 – НСО

 

 

         ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-7312

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

2.       

Вх.-6608

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

3.       

Вх.-6699

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

4.       

Вх.-7392

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

5.       

Вх.-7367

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

6.       

Вх.-7115

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

7.       

Вх.-6933

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

8.       

Вх.-7344

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

9.       

Вх.-7034

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

10.    

Вх.-7457

08.30 ч. на 29.01.2024 г. – КПП НСО

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.       

Вх.-6951

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7299

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7434

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7113

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-7405

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-7035

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-7270

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-7181

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-7055

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

15-12-2023 09:07:40

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 1476/02.10.2023 г., изм. със зап. № 1854/04.12.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ –

охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

в отдел 02 – НСО

 

         ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-6951

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

2.       

Вх.-7299

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

3.       

Вх.-7312

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

4.       

Вх.-7434

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

5.       

Вх.-7113

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

6.       

Вх.-7405

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

7.       

Вх.-7035

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

8.       

Вх.-6608

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

9.       

Вх.-7270

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

10.    

Вх.-6699

08.30 ч. на 15.12.2023 г. – КПП НСО

11.    

Вх.-7181

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

12.    

Вх.-7392

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

13.    

Вх.-7367

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

14.    

Вх.-7115

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

15.    

Вх.-6933

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

16.    

Вх.-7344

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

17.    

Вх.-7034

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

18.    

Вх.-7055

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

19.    

Вх.-7457

08.30 ч. на 18.12.2023 г. – КПП НСО

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка

 

     НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.       

Вх.-6343

Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

2.       

Вх.-6551

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-6744

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-6965

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-7134

Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

6.       

Вх.-7142

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-7227

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-7265

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-7298

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-7342

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-7343

Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

12.    

Вх.-7458

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

13.    

Вх.-7432

Чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

 

 

05-12-2023 15:59:18

З А П О В Е Д

 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

 

04.12.2023 г.    № 1854      София

 

 

ОТНОСНО: изменение на заповед № 1476/02.10.2023 г.

 

                              

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4 предложение второ от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО) и във връзка с докладна записка от 04.12.2023 г. на м-р М. Димов - началник на сектор 01 в отдел 04,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

Изменям заповед № 1476/02.10.2023 г. както следва:

 

  В точка VIII, подточки 1 и 2 се изменят така:

1. Първи етап: „Изпит за установяване на физическа подготовка“ да се проведе в периода от 27.11.2023 г. до 14.12.2023 г., включително, съгласно Специализирана методика за провеждане на изпит за установяване на физическата подготовка на кандидатите за офицери и сержанти от Националната служба за охрана, утвърдена със заповед на началника на НСО, със следните нормативи:

 

 

ТЕСТОВИ БАТЕРИИ И НОРМАТИВИ

Оценка

Точкова система за оценка

Вид тест (упражнение)

Набиране от вис (бр.)

Изтласкване на щанга от лег - 35 кг. (бр.)

Сгъване и разгъване на ръцете от упора

(бр. за 60 сек.)

Изправяне на трупа от тилен лег до седеж (бр. за 60 сек.)

Совалково бягане

10х10м (сек.)

Крос 1400м (мин.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

ДА

7

> 20

> 20

> 67

> 52

> 61

> 46

< 25

< 27

< 5.30

< 6

6

19-20

19-20

65-67

50-52

60-61

45-46

25

27

5.30-5.45

6.00-6.15

5

17-18

17-18

62-64

47-49

58-59

43-44

26

28

5.46-6.01

6.16-6.31

4

15-16

15-16

59-61

44-46

56-57

41-42

27

29

6.02-6.17

6.32-6.47

3

13-14

13-14

56-58

41-43

54-55

39-40

28

30

6.18-6.33

6.48-7.03

2

11-12

11-12

53-55

38-40

52-53

37-38

29

31

6.34-6.49

7.04-7.19

1

10

10

50-52

35-37

50-51

35-36

30

32

6.50-7.00

7.20-7.30

НЕ

 

≤ 9

≤ 9

≤ 49

≤ 34

≤ 49

≤ 34

> 30

> 32

> 7.00

> 7.30

 

 

 

 

 

КООРДИНАЦИОНЕН ТЕСТ

Оценка

Точкова система за оценка

Мъже (сек.)

Жени (сек.)

ДА

7

< 70

< 80

6

70

80

5

72

82

4

74

84

3

76

86

2

78

88

1

80

90

НЕ

0

>80

>90

 

В срок до 14.12.2023 г. на интернет страницата на службата да бъде обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до втория етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до втория етап от провеждането на конкурса.

  1. Втори етап: „Психологично изследване“ да се проведе в периода от 15.12.2023 г. до 19.01.2024 г. включително, съгласно Специализирана методика за провеждане на психологична пригодност за служба в Националната служба за охрана, утвърдена със заповед на началника на НСО.

В срок до 22.01.2024 г. на интернет страницата на службата да бъде обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до третия етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до третия етап от провеждането на конкурса.“

Заповедта да се публикува на интернет страницата на НСО, а копие от нея да се постави на общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт на службата.

Заповедта да се доведе до знанието на състава на конкурсната комисия и на експертните групи, за сведение и изпълнение.

 

 

НАЧАЛНИК НА

                                                                        НАЦИОНАЛНАТА                 /П/

                                                                       СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:            ___________________

 

                                                                                           бригаден генерал Емил ТОНЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-11-2023 17:30:59

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическа подготовка“ на конкурс,

съгласно заповед № 1476/02.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – охранител – общо 20 (двадесет) броя свободни длъжности

в отдел 02 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

 

1.       

Вх.-6343

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

2.       

Вх.-6551

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

3.       

Вх.-6699

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

4.       

Вх.-6744

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

5.       

Вх.-6933

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

6.       

Вх.-6965

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

7.       

Вх.-7034

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

8.       

Вх.-7035

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

9.       

Вх.-7055

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

10.    

Вх.-7115

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

11.    

Вх.-7134

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

12.    

Вх.-7142

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

13.    

Вх.-7181

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

14.    

Вх.-7227

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

15.    

Вх.-7265

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

16.    

Вх.-7270

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

17.    

Вх.-7298

08.30 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

18.    

Вх.-7299

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

19.    

Вх.-7312

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

20.    

Вх.-7342

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

21.    

Вх.-7343

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

22.    

Вх.-7344

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

23.    

Вх.-7367

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

24.    

Вх.-7392

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

25.    

Вх.-7405

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

26.    

Вх.-7434

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

27.    

Вх.-7457

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

28.    

Вх.-7458

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

29.    

Вх.-6608

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

30.    

Вх.-7432

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

31.    

Вх.-6951

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

32.    

Вх.-7113

13.00 ч. на 28.11.2023 г. – КПП НСО

 

 

Резервна дата за явяване: 29.11.2023 г. в 08.30 ч.

           *Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

причина за недопускане

1.       

Вх.-7191

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-7225

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-7310

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7314

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.       

Вх.-7288

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.       

Вх.-7326

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.       

Вх.-7349

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.       

Вх.-7403

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

9.       

Вх.-7427

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

10.    

Вх.-6780

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

11.    

Вх.-6832

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

12.    

Вх.-7249

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

13.    

Вх.-7369

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

14.    

Вх.-7188

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

15.    

Вх.-6469

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

16.    

Вх.-6478

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

17.    

Вх.-6554

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

18.    

Вх.-6703

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

19.    

Вх.-6906

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

20.    

Вх.-6953

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

21.    

Вх.-6972

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

22.    

Вх.-7114

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

23.    

Вх.-7147

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

24.    

Вх.-7224

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

25.    

Вх.-7287

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

26.    

Вх.-7316

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

27.    

Вх.-7370

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

28.    

Вх.-7426

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

29.    

Вх.-7451

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО