РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „старши експерт“ в сектор "Сигурност на НСО"

22-12-2023 15:10:41

Рег. № В-8908/22.12.2023 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „старши експерт“ в сектор „Сигурност на НСО“

(обявление рег. № В-7588/09.11.2023 г.)

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „старши експерт“ в сектор „Сигурност на НСО“

(обявление рег. № В-7588/09.11.2023 г.):

На първо място Камелия Николаева Поповска – 39,44;

На второ място Владислав Петров Стоянов -37,91;

На трето място Ралица Николаева Николова – Дончева – 35,77.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: /П/

 Членове:

 1/ /П/                                2/ /П/

  

Дата: 22.12.2023 г.

 

 

04-12-2023 16:56:51

Рег. № В-8260/04.12.2023 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

от заседание на комисия, назначена със заповед рег. № 1750/09.11.2023 г.

на началника на НСО във връзка с конкурс за длъжността

„старши експерт“ в сектор „Сигурност на НСО“ в НСО

(обявление рег. № В-7588/09.11.2023 г. на НСО)

 

Днес, 04.12.2023 г., във връзка с конкурс по обявление рег. № В-7588/09.11.2023 г. на НСО, назначената със заповед рег. № 1750/09.11.2023 г. на началника на НСО, конкурсна комисия взе следните решения:

  1. Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на решаване на тест на 12.12.2023 г. (дванадесети декември две хиляди двадесет и трета година) от 10.00 (десет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и определи следните критерии за преценка на резултатите:

  1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността „старши експерт“ в сектор „Сигурност на НСО“ в НСО.

Всеки един от трите варианта на теста съдържа по 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки от теста – 20. Скала за оценяване:

 

Получени точки от теста

Оценка

 

0 - 9

2

10

3

11

3,2

12

3,4

13

3,6

14

3,8

15

4

16

4,2

17

4,4

18

4,6

19

4,8

20

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 15 точки, което се равнява на оценка 4. Продължителност за решаване на теста – 50 (петдесет) минути.

До следващия етап от конкурса (интервю) се допускат кандидатите получили минимум 15 точки.

 

  1. интервю.

Съгласно изискванията на чл. 37, ал. 3 от НПКПМДС, кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. Кандидатите, издържали успешно теста, трябва да се явят за провеждане на интервюто на 13.12.2023 г. (тринадесети декември две хиляди двадесет и трета година) от 10.00 (десет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляра – приложение към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от „4”.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, комисията определи коефициент 4, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент 4, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

  1. Източници, които могат да се ползват при подготовката за теста, но няма да се ползват по време на провеждането им:

Закона за Националната служба за охрана, Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за държавния служител.

Протоколът от настоящото заседание да се публикува на интернет страницата на НСО, в съответното систематично място на раздел „Конкурси“.

 

Конкурсна комисия:

 

Председател:        /П/

 

Членове:

1/                  /П/               2/                 /П/

29-11-2023 18:36:08

Рег. № В-8042/29.11.2023 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт“ в сектор „Сигурност на НСО“ в Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност, във връзка с конкурс по обявление рег. № В-7588/09.11.2023 г. на НСО

          Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбори при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 1750/09.11.2023 г. на началника на НСО:

 

  1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата (1)

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността (2)

Основание за недопускане

Камелия Николаева Поповска

 да

 да

 -

Валентина Николова Лашкова

 да

 да

 -

Мартин Олег Добрев

 да

 да

 -

Владислав Петров Стоянов

 да

 да

 -

Ралица Николаева Николова - Дончева

 да

 да

 -

Любомира Симеонова Стоицева

 да

 да

 -

Гален Йорданов Дамянов

 да

 да

 -

Мартин Петров Иванов

 да

 да

 -

Елизабета Стефанова Спасова

 да

 да

 -

Росен Стойнев Ханджийски

 да

 да

 -

Петър Димитров Георгиев

 да

 да

 -

Лиляна Красимирова Иванова

 да

 да

 -

Йоана Йорадонва Кирячко

 да

 да

 -

Явор Златков Брънков

 да

 да

 -

Наталия Славова Аспарухова

 да

 да

 -

Тихомир Петров Иванов

 да

 да

 -

Ира Георгиева Стоянова

 да

 да

 -

Методи Петров Бонев

 да

 да

 -

Таня Теодорова Райчева

 да

 да

 -

 

  1. Не допуска до конкурс следният кандидат:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/                        

 

Дата: 29.11.2023 г.