РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „главен експерт“ в сектор 02 на отдел 04 - НСО

16-01-2024 16:08:57

 Рег. № В-1337/16.01.2024 г.

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор 02 на отдел 04

(обявление рег. № В-8695/14.12.2023 г.)

  

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор 02 на отдел 04

(обявление рег. № В-8695/14.12.2023 г.):

 На първо място Севда Захариева Пеловска – 28,83;

 Конкурсна комисия:

 

Председател: П

 Членове:

 

1/ П                                        2/ П

 

Дата: 16.01.2024 г.

 

 

08-01-2024 16:21:29

   

П Р О Т О К О Л

 

от заседание на комисия, назначена със заповед рег. № 1909/14.12.2023 г. на началника на Националната служба за охрана във връзка с конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор 02 на отдел 04

 

Днес, 08.01.2024 г., във връзка с конкурс по обявление рег. № В- 8695/14.12.2023 г. на НСО, в изпълнение на заповед рег. № 1909/14.12.2023 г. на началника на НСО, конкурсната комисия взе следните решения:

  1. Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.01.2024 г. от 09.00 (девет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и определи следните критерии за преценка на резултатите:

  1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността „главен експерт“ в сектор 02 на отдел 04 на Националната служба за охрана.

Всеки един от трите  варианта на теста съдържа по 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки от теста – 20. Скала за оценяване:

           

Получени точки от теста

Оценка

0 - 9

2

10

3

11

3,2

12

3,4

13

3,6

14

3,8

15

4

16

4,2

17

4,4

18

4,6

19

4,8

20

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 15 точки, което се равнява на оценка 4. Продължителност за решаване на теста – 50 (петдесет) минути.

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 15 точки.

На основание чл. 37, ал. 3 от НПКПМДС, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени  чрез електронна поща.

Кандидатите, издържали успешно теста, трябва да се явят за провеждане на интервю на 12.01.2024 г. от 13.00 (тринадесет) часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

  1. Интервю. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от  „4”.

  1. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, комисията определи коефициент 3, по който се умножава резултатът от теста и коефициент 3 по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
  2. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.
  3. II. Източници, които могат да се ползват при подготовката за теста, но няма да се ползват по време на провеждането му:

Закона за Националната служба за охрана, Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, Закона за публичните финанси, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за държавната финансова инспекция, Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция, Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Наредбата за командировките в страната, Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Методическите указания на министъра на финансите за отчетността в бюджетния сектор в т. ч ДДС № 20/2004 г. на Министерството на финансите, ДДС № 5/30.09.2016 г. и ДДС № 04/01.04.2010 г. на Министерство на финансите, Указания, инструкции и насоки на дирекция „Държавни разходи“ на Министерство на финансите, Сметкоплана и Единната бюджетна класификация за 2023 година, Закона за държавния служител, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Закона за местните данъци и такси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Постановление № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за платежните услуги и платежните системи.

Протоколът от настоящото заседание да се публикува на интернет страницата на НСО, в съответното систематично място на раздел „Конкурси“.

 

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: …П………………….      

                                     

Членове:

1/ ………П………………..; 2/ ……П…………………

04-01-2024 15:22:44

 

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в сектор 02 на отдел 04 в Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност, във връзка с конкурс по обявление рег. № В-8695/14.12.2023 г. на НСО

 

            Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбори при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 1909/14.12.2023 г. на началника на НСО:

 

  1. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.       

Тихомир Петров Иванов

2.       

Дончо Василев Зашев

3.       

Ваня Стефанова Пенева

4.       

Таня Павлова Мишева

5.       

Севда Захариева Пеловска

6.       

Генади Танов Георгиев

7.       

Надежда Тодорова Николова

8.       

Николай Георгиев Гърнев

 

 

         Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 12.01.2024 г. от 09.00 ч. (девет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за решаване на тест. Кандидатите, издържали успешно теста да се явят за провеждане на интервю на 12.01.2024 г. от 13.00 ч. (тринадесет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43,

        Тестът ще включва въпроси и теми от източниците, посочени в обявление с рег. № В-8695/14.12.2023 г.

        При провеждането на теста няма да могат да се ползват нормативни актове и други материали.

        Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и синя химикалка.

 

  1. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

 Виолета Валентинова Димитрова

 чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл,  чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл и т. II, подт. 2 от заповед № 1908/14.12.2023 г. на началника на НСО за обявяване на конкурса („2. области на висшето образование – Социални, стопански и правни науки с професионално направление „икономика“). Приложената към заявлението диплома за висше образование не е в области на висшето образование – Социални, стопански и правни науки с професионално направление „икономика“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    П                               

 

Дата: 04.01.2024 г.