РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04 на НСО – две щатни бройки

18-04-2024 16:07:01

 

Рег. № В-3142/18.04.2024 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № В-2078/21.02.2024 г. на НСО)

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  (обявление рег. № В-2078/21.02.2024 г. на НСО):

На първо място е кандидатът с входящ номер на заявлението за участие в конкурс 1408 от 05.03.2024 г.

 

Другият кандидат не е издържал успешно интервюто и не участва в класирането. 

 

 

Председател: /П/

 

Членове:

 

1/ /П/                          2/ /П/ 

 

 

 

15-04-2024 15:29:24

Рег. № В-3063/15.04.2024 г.

 

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите до участие в интервю кандидати

за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор 03 на отдел 04  

           на Националната служба за охрана – 2 (две) свободни длъжности

 

Комисията, назначена със заповед рег. № 336/21.02.2024 г. на началника на Националната служба за охрана, обявява резултатите от писмените разработки:

 

Номер по ред

 

Входящ номер на

заявлението на кандидата

Средно-

аритметична

оценка

Решение на комисията за допускане/недопускане до участие в интервю

1.

Вх.-1276/28.02.2024 г.

2.5

Не допуска

2.

Вх.-1282/28.02.2024 г.

2.5

Не допуска

3.

Вх.-1305/28.02.2024 г.

4

Допуска

4.

Вх.-1359/01.03.2024 г.

3

Не допуска

5.

Вх.-1386/01.03.2024 г.

1.5

Не допуска

6.

Вх.-1408/05.03.2024 г.

4

Допуска

7.

Вх.-1462/06.03.2024 г.

3

Не допуска

8.

Вх.-1473/06.03.2024 г.

1

Не допуска

9.

Вх.-1482/06.03.2024 г.

3

Не допуска

10.

Вх.-1515/07.03.2024 г.

3

Не допуска

11.

Вх.-1517/07.03.2024 г.

3

Не допуска

12.

Вх.-1518/07.03.2024 г.

3

Не допуска

13.

Вх.-1542/07.03.2024 г.

3

Не допуска

14.

Вх.-1549/07.03.2024 г.

3

Не допуска

15.

Вх.-1488/06.03.2024 г.

3

Не допуска

  

Кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4“, да се явят за провеждане на интервю на 17.04.2024 г. от 9.00 часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

  

Конкурсна комисия:

 Председател:

                                               /п/

 

Членове:

l/         /п/                               2/        /п/