РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „старши юрисконсулт“ в сектор 01 на отдел 04 на НСО – една щатна бройка

18-04-2024 16:06:11

 

Рег. № В-3139/18.04.2024 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

във връзка с конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в група 01 в сектор 01 на отдел 04 на НСО (обявление рег. № В-2068/20.02.2024 г. на НСО)

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, конкурсната комисия уведомява за класирането по конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в група 01 в сектор 01 на отдел 04 на НСО (обявление рег. № В-2068/20.02.2024 г. на НСО):

На първо място е кандидатът с входящ номер на заявлението за участие в конкурс 1257 от 27.02.2024 г.

 

Другите кандидати не са издържали успешно интервюто и не участват в класирането. 

 

Конкурсна комисия:

 

Председател: /П/

 

Членове:

 

 

  1. /П/ 2. /П/

 

  1. /П/                  4. /П/

 

 

 

15-04-2024 15:27:34

Рег. № В-3061/15.04.2024 г.

 

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите до участие в интервю кандидати

за длъжността „старши юрисконсулт“ в група 01 в сектор 01 на отдел 04

 

Комисията, назначена със заповед рег. № 334/20.02.2024 г. на началника на Националната служба за охрана, обявява резултатите от писмените разработки:

 

Номер по ред

 

Входящ номер на

заявлението на кандидата

Средно-

аритметична

оценка

Решение на комисията за допускане/недопускане до участие в интервю

1.

Вх.-1257/27.02.2024 г.

4

Допуска

2.

Вх.-1358/01.03.2024 г.

3

Не допуска

3.

Вх.-1449/05.03.2024 г.

3.5

Не допуска

4.

Вх.-1460/06.03.2024 г.

4

Допуска

5.

Вх.-1484/06.03.2024 г.

3

Не допуска

6.

Вх.-1516/07.03.2024 г.

4

Допуска

 

Кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4“, да се явят за провеждане на интервю на 17.04.2024 г. от 10.00 часа в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

 

Конкурсна комисия:

 

председател: /п/

членове: 

  1. /п/

  

  1. /п/

  

  1. /п/

  

  1. /п/