РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „старши счетоводител“ в сектор 02 на отдел 04 – 3 (три) свободни длъжности

20-05-2024 14:55:43

       

Рег. № В-3765/20.05.2024 г.

 

                                      С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „старши счетоводител“ в сектор 02 на отдел 04  на Националната служба за охрана – 3 (три) свободни длъжности,

във връзка с конкурс по обявление рег. № В-3354/26.04.2024 г. на НСО

 

Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 665/26.04.2024 г. на началника на НСО:

 

Допуска до писмената част на конкурса следните кандидати:

 1. Теодора Иванова Ганева
 2. Габриела Кирилова Бошнякова - Асенова
 3. Даниела Костадинова Николова - Тодорова
 4. Христина Тошкова Атанасова
 5. Ваня Павлова Министерска
 6. Галя Борисова Алексиева
 7. Деляна Велкова Захариева
 8. Ралица Николаева Николова
 9. Таня Павлова Мишева
 10. Яна Йорданова Митева
 11. Надежда Тодорова Николова
 12. Гинка Банкова Тодорова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 30.05.2024 г. от 09.00 ч. (девет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за решаване на тест. Кандидатите, издържали успешно теста да се явят за провеждане на интервю на 30.05.2024 г. от 13.00 ч. (тринадесет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43,

        Тестът ще включва въпроси и теми от източниците, посочени в обявление с рег. № В-3354/26.04.2024 г.

        При провеждането на теста няма да могат да се ползват нормативни актове и други материали.

        Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и синя химикалка.

 

        Не се допуска до конкурс следния кандидат:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Пенка Георгиева Деливерска

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС.

Не е представен документ, удостоверяващ необходимия професионален опит.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             П