РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжност „експерт, координатор на информационни технологии“ в група 01 в сектор 03 на отдел 03 – 1 (една) свободна длъжност

20-05-2024 15:06:34

Рег. № В-3776/20.05.2024 г.      

 

                                                                                                

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Експерт, координатор на информационни технологии“ в сектор 03 на отдел 03  на Националната служба за охрана – 1 (една) свободна длъжност,

във връзка с конкурс по обявление рег. № В-3355/26.04.2024 г. на НСО

 

Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 666/26.04.2024 г. на началника на НСО:

 

           Допуска до писмената част на конкурса следните кандидати:

  1. Сава Стоянов Георгиев
  2. Траян Огнянов Кузманов
  3. Владимир Антонов Павлов

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 28.05.2024 г. от 11.00 ч. (единадесет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за решаване на тест.

        Тестът ще включва въпроси и теми от източниците, посочени в обявление с рег. № В-3355/26.04.2024 г                                                                                                 Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и син химикал.

 

            Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Момчил Митков Грапльов

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС.

Не е представен документ, удостоверяващ необходимия професионален опит.

2.

Аделина Александрова Костова

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС. Не е представен документ, удостоверяващ висше образование в посочените области на висшето образование и професионални направления.

3.

Илия Стоянов Писарев

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС.

Не е представен документ, удостоверяващ необходимия професионален опит.

4.

Светослав Димитров Трайков

 чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС. Не е представен документ, удостоверяващ висше образование в посочените области на висшето образование и професионални направления.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            П