РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за заемане на длъжността „системен администратор, IV степен “ в група 01 в сектор 03 на отдел 03 – 2 (две) свободни длъжности

20-05-2024 15:02:46

Рег. № В-3775/20.05.2024 г.      

 

                                                                                                

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Системен администратор, IV степен“ в сектор 03 на отдел 03  на Националната служба за охрана – 2 (две) свободни длъжности,

във връзка с конкурс по обявление рег. № В-3353/26.04.2024 г. на НСО

 

Въз основа на решението, отразено в протокола по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед рег. № 663/26.04.2024 г. на началника на НСО:

 

           Допуска до писмената част на конкурса следните кандидати:

1.       

Георги Костадинов Комов

2.       

Владимир Антонов Павлов

3.       

Адриана Георгиева Асенова

4.       

Аврора Иванова Кожухарова

5.       

Маргарита Павлова Минкова

6.       

Илия Стоянов Писарев

7.       

Любчо Николаев Милушев

8.       

Методи Николов Илиев

9.       

Петър Любомиров Христов

10.  

Станислав Михайлов Атанасов

11.  

Здравко Емилов Цветков

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 28.05.2024 г. от 09.00 ч. (девет часа) в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, за решаване на тест.

        Тестът ще включва въпроси и теми от източниците, посочени в обявление с рег. № В-3353/26.04.2024 г                                                                                                 Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност и син химикал.

            Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Янко Стоянов Димов

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС. Не е представен документ, удостоверяващ висше образование в посочените области на висшето образование и професионални направления.

2.

Мартин Ангелов Ангелов

чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС.

Не е представен документ, удостоверяващ необходимия професионален опит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             П