РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на електрическа енергия - средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на НСО

24-09-2015 16:31:07

СЪОБЩЕНИЕпо чл. 69а, ал. 3 от ЗОПВ изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със Заповед № 1391/08.09.2015 г. на началника на НСО за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за два обекта на Национална служба за охрана – Административна сграда НСО и Гараж НСО", открита с решение № 1689/07.08.2015 г. на началника на НСО, уведомява всички лица, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците ще се извърши на 29.09.2015 г. (двадесет и девети септември две хиляди и петнадесета година) от 10.30 (десет и тридесет) часа в административната сграда на Националната служба за охрана – гр. София, бул. „Черни връх" № 43, етаж 4, заседателна зала.