РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на НСО

14-05-2015 18:18:23

Възложител:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО)

Предмет на поръчката:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана

Краен срок за получаване на оферти или заявления

 

08/06/2015 16:00


Тип на документа

 
    Пълна документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Национална служба за охрана  

1

Приложение № 1 – Решение № 1024/14.05.2015 г. на началника на Национална служба за охрана за откриване на настоящата процедура

2

Приложение № 2Обявление за обществената поръчка

3

Приложение № 3Образец на справка за административни сведения за участника (представяне на участника);

4

Приложение № 3а Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 във връзка с обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 , ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП;

5

Приложение № 3б Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

6

Приложение № 3в Образец на декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС;

7

Приложение № 4 Образец на Техническо предложение;

8

Приложение № 5 Образец на Ценово предложение;