РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Изисквания към кандидатите

Подборът на кандидатите за служители в Националната служба за охрана се регламентира от:

 

 • Закон за Националната служба за охрана
 • Закон за държавния служител
 • Кодекс на труда

 

За офицери и сержанти в Националната служба за охрана се приемат пълнолетни лица само с българско гражданство, които отговарят на общите и специфичните изисквания за възраст, образование, психологична пригодност, професионална подготовка и правоспособност, след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона. На вакантна длъжност за офицери и сержанти от Националната служба за охрана се приемат български граждани, които отговарят на следните изисквания:

 

 1. Да имат висше образование с образователно-квалификационна степен, не по-ниска от „бакалавър“ – за офицерите и средно или по-високо образование – за сержантите;
 2. Да не са по-възрастни от 34 години – за офицерите и 32 години – за сержантите, освен за длъжности, определени от Началника на Националната служба за охрана;
 3. Да са годни за съответното направление на дейност, което се установява от военномедицинските органи на Военномедицинска академия;
 4. Да са психично пригодни, което се определя от специализирано звено на Националната служба за охрана по психологично осигуряване или въз основа на сключени споразумения с институции или ведомства, имащи право да провеждат психологически изследвания;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията или освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78 а от Наказателния кодекс;
 6. Да не са привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, когато това е необходимо за изпълнение на длъжността, за която кандидатстват;
 8. Да нямат друго гражданство;
 9. Да са получили съответното разрешение за достъп до класифицирана информация за длъжности, които изискват такова;
 10. Да не са освобождавани поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ от военна служба, от служба за сигурност или за обществен ред;
 11. Да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 12. Да покриват нормативите за физическа подготовка, когато длъжността, за която кандидатстват, изисква това.

*Забележка: Кандидатите за сержантска длъжност „шофьор“ трябва да отговарят на следните условия:

 

 • Да са правоспособни водачи на МПС
 • Да притежават свидетелство за управление на МПС за категория „Д“
 • Да не са лишавани от право да управляват МПС за нарушение на ЗДвП през последните 3 /три/ години

 

Назначаването на държавни служители в Национална служба за охрана се извършва, когато кандидатът отговаря на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител и при условията и реда на същия закон. За държавен служител може да бъде назначено лице, което е:

 

 1. Български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. Навършило пълнолетие;
 3. Не е поставено под запрещение;
 4. Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 5. Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. Отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

 

За работа по трудово правоотношение се назначават единствено пълнолетни лица с българско гражданство при условията на Кодекса на труда, които:

 

 1. Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78 а от Наказателния кодекс;
 2. Не са привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, когато това е необходимо за изпълнение на длъжността, за която кандидатстват;
 4. Нямат друго гражданство;
 5. Притежават съответното разрешение за достъп до класифицирана информация за длъжности, които изискват такова;
 6. Притежават образование, квалификация и професионален стаж, отговарящи на съответната длъжност, за която кандидатстват;
 7. Да са физически здрави и не се водят на отчет в съответния психодиспансер (център за психично здраве).

 

Желаещите да кандидатстват за служители на НСО, които отговарят на посочените условия, следва да изпратят автобиографията си по електронна поща на адрес: hr@nso.bg. Автобиографията е необходимо да съдържа:

 Лична информация: 

 • Име
 • Адрес
 • Телефон и e-mail
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Националност
 • Ръст, тегло (за кандидатите за военнослужещи)
 • Предпочитана длъжност

 Трудов стаж:

 • Дати
 • Заемана длъжност
 • Основни дейности и отговорности
 • Име и адрес на работодателя
 • Вид на дейността 

Образование и обучение: 

 • Дати
 • Наименование на придобитата квалификация
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 • Ниво по националната класификация

 Умения и компетенции:

 • Майчин език
 • Други езици/ниво на владеене, съгласно нивата на Европейската езикова рамка
 • Социални умения и компетенции
 • Организационни умения и компетенции
 • Технически умения и компетенции
 • Компютърни умения и компетенции
 • Други умения и компетенции

Свидетелство за управление на МПС/категории

Практикуван спорт

Допълнителна информация;

Приложения

Актуална снимка