Начало » Профил на купувача » Процедури

2017-07-10 16:22:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 13.07.2017 г. (четвъртък) от 10.30 (десет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на товарни микробуси“, обявена с Решение № 1305/01.06.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0003.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


2017-07-10 16:18:11 Протокол във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на товарни микробуси" Протокол във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на товарни микробуси"
2017-06-29 16:52:14 Протокол във връзка с допусната фактическа грешка в протокол с рег. № B-4263/29.06.2017 г. Протокол във връзка с допусната фактическа грешка в протокол с рег. № B-4263/29.06.2017 г.
2017-06-29 14:08:07 Протокол за проведено закрито заседание на комисия във връзка с обществена поръчка с предмет : "Доставка на товарни микробуси" Протокол за проведено закрито заседание на комисия във връзка с обществена поръчка с предмет : "Доставка на товарни микробуси"
2017-06-12 17:41:15 Разяснение по обществена поръчка с предмет "Доставка на товарни микробуси" Разяснение по обществена поръчка с предмет "Доставка на товарни микробуси"
2017-06-01 16:07:14 Приложения- Образци Приложения- Образци Документация
2017-06-01 15:59:10 Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на товарни микробуси", одобрена с Решение № 1305/01.06.2017 г. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на товарни микробуси", одобрена с Решение № 1305/01.06.2017 г.
2017-06-01 15:47:11 Обявление за обществена поръчка с предмет : "Доставка на товарни микробуси" Обявление за обществена поръчка с предмет : "Доставка на товарни микробуси"
2017-06-01 15:46:15 Решение за обществена поръчка с предмет : "Доставка на товарни микробуси" Решение за обществена поръчка с предмет : "Доставка на товарни микробуси"
facebook twitter digg