Начало » Профил на купувача » Процедури

2017-10-31 16:54:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 03.11.2017 г. (петък) от 10.30 (десет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъде отворено ценовото предложение на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на два пътнически микробуса“, обявена с Решение за откриване на процедура № 2199/13.09.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0006.

При отварянето на плика с ценовото предложение могат да присъстват участникът в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


2017-09-15 13:29:06 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП
facebook twitter digg