Начало » Профил на купувача » Процедури

2019-01-17 18:29:00

Решение от 17.01.2019г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"

Решение от 17.01.2019г. за определяне на изпълнители по обособените позиции на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"

Доклад от 16.01.2019г. съгласно чл. 60. ал.1 от ППЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"

Протокол от 10.01.2019г. от проведено закрито заседание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"

Протокол от 15.01.2019г. от проведено открито заседание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"


2019-01-10 17:02:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

 

             В изпълнение на чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията, назначена със заповед № 2105/17.12.2018 г. във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, съобщава, че на 15.01.2019 г. (петнадесети януари две хиляди и деветнадесета година) от 09.30 часа (девет и тридесет) часа в административната сграда на НСО - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с решение № 2673/09.11.2018 г.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2018-0006.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


facebook twitter digg