facebook twitter digg

Изисквания към кандидатите

Подборът на кандидатите за служители в Националната служба за охрана при президента на Република България, се регламентира, съгласно следните нормативни актове:

За офицери и сержанти в Националната служба за охрана се приемат пълнолетни лица само с българско гражданство, които отговарят на общите и специфичните изисквания за възраст, образование, психологична пригодност, професионална подготовка и правоспособност, след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. На вакантна длъжност за офицери и сержанти от Националната служба за охрана се приемат български граждани, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат висше образование с образователно-квалификационна степен, не по-ниска от „бакалавър“  –  за офицерите  и средно или по-високо образование  –  за сержантите;
2. Да не са по-възрастни от 34 години  – за офицерите и 32 години – за сержантите, освен за длъжности, определени от Началника на Националната служба за охрана;
3. Да са годни за съответното направление на дейност, което се установява от военномедицинските органи на Военномедицинска академия;
4. Да са психично пригодни, което се определя от специализирано звено на Националната служба за охрана по психологично осигуряване или въз основа на сключени споразумения с институции или ведомства, имащи право да провеждат психологически изследвания;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията или освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78 а от Наказателния кодекс;
5. Да не са привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
6. Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, когато това е необходимо за изпълнение на длъжността, за която кандидатстват;
7. Да нямат друго гражданство;
8. Да са получили съответното разрешение за достъп до класифицирана информация за длъжности, които изискват такова;
9. Да не са освобождавани поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ от военна служба, от служба за сигурност или за обществен ред;
10. Да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността;
11. Да покриват нормативите за физическа подготовка, когато длъжността, за която кандидатстват, изисква това.
*Забележка: Кандидатите за сержантска длъжност „шофьор“ трябва да отговарят на следните условия:

Назначаването на държавни служители в Национална служба за охрана се извършва, когато кандидатът отговаря на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител и при условията и реда на същия закон. За държавен служител може да бъде назначено лице, което е:
1. Български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
2. Навършило пълнолетие;
3. Не е поставено под запрещение;
4. Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. Отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

За работа по трудово правоотношение се назначават единствено пълнолетни лица с българско гражданство при условията на Кодекса на труда, които:

Желаещите да кандидатстват за служители на НСО, които отговарят на посочените условия, следва да изпратят автобиографията си по електронна поща на адрес: hr@nso.bg. Автобиографията е необходимо да съдържа:
Лична информация:

Трудов стаж:

Образование и обучение:

Умения и компетенции:

Допълнителна информация;