РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Нормативна база

Националната служба за охрана (НСО) е специализирана военизирана държавна служба към Президента на Република България. Организацията и дейността на Националната служба за охрана, органите за ръководство и контрол и статусът на нейните служители се уреждат със Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и с Правилника за неговото прилагане. 

Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и мероприятия. 

НСО осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:
1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна.
2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство.
3. Политически неутралитет.
4. Единоначалие в управлението.
5. Непрекъснатост на охраната.
6. Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.

Съгласно Закона за Националната служба за охрана, НСО осъществява:
1. Лична охрана на определените в ЗНСО лица.
2. Охрана на обекти.
3. Охрана на мероприятия.
4. Специализиран транспорт

Основните функции на Националната служба за охрана са:
1. Прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охранявани лица и обекти.
2. Предотвратяване и пресичане на посегателства срещу охраняваните лица и обекти.
3. Осигуряване безопасността на охраняваните лица в местата на тяхното пребиваване, както и по време на придвижването им.
4. Осигуряване безопасността на охраняемите обекти.
5. Осигуряване в пределите на своята компетентност на организацията и функционирането на специалните комуникации на охраняваните лица.
6. Осигуряване защита на охраняваните лица и охраняемите обекти при бедствия, при положение на война, при военно или друго извънредно положение.

Конституция на Република България
Закон за Националната служба за охрана
Правилник за прилагане на Закона за националната служба за охрана
Закон за защита на класифицираната информация
Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Закон за управление и функциониране на системата за национална сигурност

Други документи:

Етичен кодекс на служителите от Националната служба за охрана